1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 20/25.10.2012 г.
от заседание на Общински съвет
 – Горна Оряховица

Р Е Ш Е Н И Е    №  303


    По т.30 от дневния ред - Предложение от г-н Даниел Костадинов – Председател на Общинския съвет относно възлагане на управлението на МБАЛ „Св.Иван Рилски”ЕООД град  Горна Оряховица.
    На основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения и по реда на Наредба № 9/26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:

          1. Обявява конкурс за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение “Св.Иван Рилски”-ЕООД град Горна Оряховица.
          2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
              - да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт /изисква се удостоверение за преминато обучение с хорариум минимум 200 учебни часа, издадено в съответствие със заключителните разпоредби § 3, ал.1 на Наредба № 9/26.06.2000 г. на МЗ/ или лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
              - да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина да имат придобита основна специалност;
        - да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

    3. Участниците в конкурса да представят следните документи:
               - заявление за участие;
               - автобиография;
               - диплом за завършено образование;
               - удостоверение за трудов стаж;
               - свидетелство за съдимост;
               - програма за развитие и дейността на МБАЛ „Св.Ив.Рилски” ЕООД гр.Г.Оряховица за период 2013-2016 г.;
                 
                Документите на кандидатите да се приемат в центъра за Информационно и административно обслужване на сградата на общинска администрация до 06.12.2012 г.
                На основание чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. на МЗ заявлението за участие с необходимите документи се подават в запечатан плик. В отделен плик да бъде запечатана програмата за развитие и дейността на МБАЛ „Св.Ив.Рилски” ЕООД гр.Г.Оряховица.
         За всяко подадено заявление да се издава удостоверение, в което да се посочват името на подателя, датата и часа на приемането му.
         Информация относно темите – предмет на събеседване да се предоставя в стая 113, сградата на Общинския съвет от 19.11.2012 г. до 06.12.2012 г.
                Разглеждането на подадените документи да се проведе на 10.12.2012 г. от 09.00 часа в стая 114 в сградата на община Горна Оряховица.
         Събеседването на допуснатите кандидати да се проведе на 17.12.2012 г. от 09.00 часа в стая 114 в сградата на община Горна Оряховица.
         В тридневен срок от провеждането на конкурса комисията да изготви и предложи за одобрение пред Общински съвет Горна Оряховица  решението с което е определен кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите участници.
         4. Назначава комисия за организация и провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ „Св.Ив.Рилски” ЕООД гр.Горна Оряховица и утвърждава членовете, председателя и секретаря й.
               Определя състав на комисията от 5 /пет/ члена, а именно:
1. Председател: д-р Любомир Костурков – Председател на ПКЗСД;
2. Секретар:      Светозар Моллов – общински съветник, юрист;
3. Членове:       представител на Районна здравна инспекция В.Търново;
                д-р Гинка Маринова – общински съветник;
                Анелия Димитрова – директор „АИПО” общинска администрация
Резервен член: д-р Димитър Сотиров – общински съветник.

              Преди започване на работа членовете на комисията да подпишат декларация за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса.
     На членовете на комисията да се заплати възнаграждение в размер на 100.00 /сто/ лева.

       5. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на МБАЛ „Св.Ив.Рилски” ЕООД гр.Г.Оряховица, който да се предостави на кандидатите за участие в конкурса, заедно с документацията по чл.2, ал.3 от Наредба № 9/2000 г.

              6. Възлага на Председателя на Общинския съвет да извърши действия по публикуването на взетото решение за обявяване на конкурс в един централен и един местен всекидневник.
                    “                                “                                “

Р Е Ш Е Н И Е    №  304


    По т.31 от дневния ред - Предложение от г-н Даниел Костадинов – Председател на Общинския съвет относно Възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център” ЕООД, град  Горна Оряховица.
    На основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения и по реда на Наредба № 9/26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет Горна Оряховица
Р е ш и:
          1. Обявява конкурс за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център” ЕООД гр.Горна Оряховица.
          2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
              - да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт /изисква се удостоверение за преминато обучение с хорариум минимум 200 учебни часа, издадено в съответствие със заключителните разпоредби § 3, ал.1 на Наредба № 9/26.06.2000 г. на МЗ/ или лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.
              - да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина да имат придобита основна специалност.
        - да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
    3. Участниците в конкурса да представят следните документи:
               - заявление за участие;
               - автобиография;
               - диплом за завършено образование;
               - удостоверение за трудов стаж;
               - свидетелство за съдимост;
               - програма за развитие и дейността на „Диагностично-консултативен център” ЕООД гр.Г.Оряховица за период 2013-2016 г.;
                 
                Документите на кандидатите да се приемат в центъра за Информационно и административно обслужване на сградата на общинска администрация до 06.12.2012 г.
                На основание чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. на МЗ заявлението за участие с необходимите документи се подават в запечатан плик. В отделен плик да бъде запечатана програмата за развитие и дейността на „Диагностично-консултативен център” ЕООД гр.Г.Оряховица.
         За всяко подадено заявление да се издава удостоверение, в което да се посочват името на подателя, датата и часа на приемането му.
         Информация относно темите – предмет на събеседване да се предоставя в стая 113, сградата на Общинския съвет от 19.11.2012 г. до 06.12.2012 г.
                Разглеждането на подадените документи да се проведе на 10.12.2012 г. от 14.00 часа в стая 114 в сградата на община Горна Оряховица.
         Събеседването на допуснатите кандидати да се проведе на 17.12.2012 г. от 14.00 часа в стая 114 в сградата на община Горна Оряховица.
         В тридневен срок от провеждането на конкурса комисията да изготви и предложи за одобрение пред Общински съвет Горна Оряховица  решението с което е определен кандидата спечелил конкурса и класирането по ред на следващите участници.
         4. Назначава комисия за организация и провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център” ЕООД гр.Г.Оряховица и утвърждава членовете, председателя и секретаря й.
               Определя състав на комисията от 5 /пет/ члена, а именно:
1. Председател: д-р Любомир Костурков – Председател на ПКЗСД;
2. Секретар:      Светозар Моллов – общински съветник, юрист;
3. Членове:       представител на Районна здравна инспекция В.Търново;
                 д-р Гинка Маринова – общински съветник;
                Анелия Димитрова – директор „АИПО” общинска администрация
Резервен член: д-р Димитър Сотиров – общински съветник.

              Преди започване на работа членовете на комисията да подпишат декларация за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса.
     На членовете на комисията да се заплати възнаграждение в размер на 100.00 /сто/ лева.

       5. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център” ЕООД гр.Г.Оряховица, който да се предостави на кандидатите за участие в конкурса, заедно с документацията по чл.2, ал.3 от Наредба № 9/2000 г.

              6. Възлага на Председателя на Общинския съвет да извърши действия по публикуването на взетото решение за обявяване на конкурс в един централен и един местен всекидневник.
                    “                                “                                “
                                 

                                 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
                                 
                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                            /Д.КОСТАДИНОВ/

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица