1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Данните от станцията за мониторинг на въздуха в Горна Оряховица вече са достъпни за обществеността

1Показателите за качеството на атмосферния въздух, които се следят от автоматичната измервателна станция (АИС) в Горна Оряховица – азотен диоксид, серен диоксид, озон и фини прахови частици (ФПЧ10), вече са достъпни за обществеността. Миналата седмица беше представена нова система за предоставяне на информация за качеството на атмосферния въздух (КАВ) в реално време, разработена от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

За първото тримесечие на 2019 г. от АИС Горна Оряховица са регистрирани единствено превишения на средноденонощната норма от 50 µg/m3 по показател фини прахови частици. Техният брой е 36, като в сравнение със същия период за последните две години – 2018 г. (57 превишения) и 2017 г. (56 превишения), се наблюдава положителна тенденция за намаляване на замърсяването с фини прахови частици.

Новата система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух визуализира данни, събирани и обработвани от Националната автоматизирана система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Информационната система използва географски карти за представяне на измервателните пунктове от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Тя предоставя възможност за преглед на измерваните от даден пункт концентрации на съответните замърсители. Данните за измерените концентрации се визуализират с помощта на графики.

Информационната система предоставя както възможността за преглед на данни в реално време, така и възможност за изготвяне на справочна информация за измерените средночасови, средноденонощни и средногодишни стойности на съответните замърсители. Показателите, за които може да бъде изготвена справочна информация чрез системата, са: фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5), серен диоксид, азотен диоксид, озон и метеопараметри. Визуализирането на информация за качеството на атмосферния въздух се извършва на базата на постъпващите в реално време данни от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Тя е публично достъпна на интернет страницата на ИАОС. Линк към системата - http://www.eea.government.bg/kav/

Информация: РИОСВ - Велико Търново

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица