1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Извършване на СМР по обособени позиции по ОП ,,Региони в разтеж 2014-2020''.

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ“ ПО ПРОЕКТ“ BG16RFOP001-1.027-0001 „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014 - 2020“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Основен ремонт / обновяване / въвеждане на мерки за енергийна ефективност включително прилежащо дворно място, достъпна среда на ЦДГ Бодра смяна, УПИ ІІ за детски дом, кв.74, гр. Г. Оряховица;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: “Основен ремонт / обновяване / въвеждане на мерки за енергийна ефективност включително прилежащо дворно място, достъпна среда на ОДЗ Елена Грънчарова в УПИ І, кв.18, гр.Горна Оряховица

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: “Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност включително прилежащо дворно място, достъпна среда на ОУ Св.Св.Кирил и Методий, гр.Горна Оряховица, УПИ-I ЗА УЧИЛИЩЕ , квартал 170

 

 

 

Обявление за приключване на договор за ОП№2
04.01.2017г.
Обявление за приключване на договор за ОП№3
05.12.2017г.
Обявление за приключване на договор за ОП№1
22.05.2017г.
Обявление за възложена поръчка
11.11.2016г.
Договор за ОП №3
11.11.2016г.
Договор за ОП №2
11.11.2016г.
Договор за ОП №1
11.11.2016г.
Решение
 25.10.2016г.
Доклад
 25.10.2016г.
Протокол №3
 25.10.2016г.
Протокол №2
 25.10.2016г.
Протокол №1  25.10.2016г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения  18.10.2016г.
 Разяснение  26.08.2016г.
 Проект за ОП№ 3-част 5  22.08.2016г.
 Проект за ОП№ 3-част 4  22.08.2016г.
 Проект за ОП№ 3-част 3  22.08.2016г.
 Проект за ОП№ 3-част 2  22.08.2016г.
 Проект за ОП№ 3-част 1  22.08.2016г.

 Проект за ОП№ 2-част 4  22.08.2016г.
 Проект за ОП№ 2-част 3  22.08.2016г.
 Проект за ОП№ 2-част 2  22.08.2016г.
 Проект за ОП№ 2-част 1  22.08.2016г.
 Проект за ОП№ 1-част 5  22.08.2016г.
 Проект за ОП№ 1-част 4  22.08.2016г.
 Проект за ОП№ 1-част 3  22.08.2016г.
 Проект за ОП№ 1-част 2  22.08.2016г.
 Проект за ОП№ 1-част 1  22.08.2016г.
 Скица за ОП№ 3  22.08.2016г.
 Скица за ОП№ 2  22.08.2016г.
 Скица и Разрешение за строеж за ОП№ 1  22.08.2016г.
 КСС за ОП№ 3
 22.08.2016г.
 КСС за ОП№ 2
 22.08.2016г.
 КСС за ОП№ 1  22.08.2016г.
 Техническа спецификация за ОП№ 3  22.08.2016г.
 Техническа спецификация за ОП№ 2  22.08.2016г.
 Техническа спецификация за ОП№ 1  22.08.2016г.
 Проект на Договор за ОП№ 3  22.08.2016г.
 Проект на Договор за ОП№ 2  22.08.2016г.
 Проект на Договор за ОП№ 1  22.08.2016г.
 ЕЕДОП-образец  22.08.2016г.
 Образци  22.08.2016г.
 Документация  22.08.2016г.
 Обявление   22.08.2016г.
 Решение за откриване на процедура  22.08.2016г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица