1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС"ЖСК Янтра №1"

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ЖСК Янтра №1“

за обект:

„Многофамилна жилищна сграда УПИ ІII-за ЖС в кв.72, по плана на р-н„Север” гр.Г.Оряховица, област Велико Търново с административен адрес гр.Горна Оряховица, ул. „Георги Бошнаков” №31 А,Б,В”

 

 

Обявление за приключване на договор
20.02.2019г.
Обявление за възложена поръчка
13.09.2017г.
Приложения към договор
13.09.2017г.
Договор за подизпълнение
13.09.2017г.
Договор
13.09.2017г.
Информация при производство по обжалване
20.03.2017г.
Решение 10.02.2017г.
Доклад 10.02.2017г.
Протокол 3 10.02.2017г.
Протокол 2 10.02.2017г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 27.01.2017г.
Протокол 1 10.01.2017г.
Разяснение
05.10.2016г.
Доклад
13.09.2016г.
Технически паспорт
13.09.2016г.
Енергийно обследване
13.09.2016г.
Методически указания
13.09.2016г.
Проект на Договор
13.09.2016г.
Образци
13.09.2016г.
ЕЕДОП-образец
13.09.2016г.
Документация
13.09.2016г.
Техническа спецификация
13.09.2016г.
Обявление за поръчка
13.09.2016г.
Решение за откриване на процедура
13.09.2016г.
Регистрационна форма за случаен избор 13.09.2016г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица