1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Изпълнение на инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на СС"Раховец 5-7-9"

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „Раховец 5-7-9“

за обект:

„Многофамилна жилищна сграда УПИ III-за ЖС и гаражи в кв.27, по плана на р-н „Север гр.Г.Оряховица, област Велико Търново с административен адрес гр.Горна Оряховица, ул. „Раховец №5А,Б, 7А,Б, 9А,Б

 

Обявление за приключване на договор
04.12.2018г.
Обявление за възложена поръчка 23.08.2017г.
Приложения към Договор
23.08.2017г.
Договор за подизпълнение
23.08.2017г.
Договор
23.08.2017г.
Информация при производство по обжалване
06.04.2017г.
Решение
21.02.2017г.
Доклад
21.02.2017г.
Протокол №3
21.02.2017г.
Протокол №2
21.02.2017г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 09.02.2017г.
Протокол №1
30.01.2017г.
Разяснение 11.10.2016г.
Разяснение
05.10.2016г.
Методически указания 16.09.2016г.
Енергийно обследване 16.09.2016г.
Технически паспорт 16.09.2016г.
Доклад 16.09.2016г.
Проект на договор 16.09.2016г.
Техническа спецификация 16.09.2016г.
Обявление за поръчка 16.09.2016г.
Решение за откриване на процедура  16.09.2016г. 
Документация  16.09.2016г. 
ЕЕДОП-образец  16.09.2016г. 
Образци  16.09.2016г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица