1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Осъществяване на строителен надзор по проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01

„Избор на консултант за упражняване на независим строителен надзор по време на строителството, във връзка с реализиране на проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01„Подобряване на образователната среда в гр.Горна Оряховица“

по ОП “Региони в растеж“ 2014-2020г.

по обособени позиции за обекти:

Обособена позиция № 1: “Основен ремонт /обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ “Бодра смяна”, УПИ ІІ за детски дом, кв.74, гр. Г. Оряховица”;

Обособена позиция № 2: “Основен ремонт /обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на “ОДЗ Елена Грънчарова” в УПИ І, кв.18, гр.Горна Оряховица”;

Обособена позиция № 3: “Основен ремонт /обновяване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Горна Оряховица, УПИ-I ЗА УЧИЛИЩЕ , квартал 170”.

 

 

 

 

 

Обявление за приключване на Договор за ОП№3
23.01.2018г.
Обявление за приключване на Договор за ОП№2
23.01.2018г.
Обявление за приключване на Договор за ОП№1
23.01.2018г.
Обявление за възложена поръчка
30.01.2017г.
Договор за ОП№3
30.01.2017г.
Договор за ОП№2
30.01.2017г.
Договор за ОП№1
30.01.2017г.
Решение 14.12.2016г.
Доклад 14.12.2016г.
Протокол 3 14.12.2016г.
Протокол 2 14.12.2016г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 01.12.2016г.
Протокол №1 15.11.2016г.
Становище за ОП№ 3
29.09.2016г.
Становище за ОП№ 2
29.09.2016г.
Становище за ОП№ 1
29.09.2016г.
Инвестиционен проект за ОП№3 част 3
29.09.2016г.
Инвестиционен проект за ОП№3 част 2
29.09.2016г.
Инвестиционен проект за ОП№3 част 1
29.09.2016г.
Инвестиционен проект за ОП№2 част 3
29.09.2016г.
Инвестиционен проект за ОП№2 част 2 29.09.2016г.
Инвестиционен проект за ОП№2 част 1
29.09.2016г.
Инвестиционен проект за ОП№1 част 3
29.09.2016г.
Инвестиционен проект за ОП№1 част 2
29.09.2016г.
Инвестиционен проект за ОП№1 част 1
29.09.2016г.
Разрешение за строеж за ОП №3
29.09.2016г.
Разрешение за строеж за ОП №2
29.09.2016г.
Разрешение за строеж за ОП №1
29.09.2016г.
ЕЕДОП-образец
29.09.2016г.
Образци
29.09.2016г.
Проект на Договор
29.09.2016г.
Техническа спецификация 29.09.2016г.
Документация 29.09.2016г.
Обявление за поръчка 29.09.2016г.

Решение за откриване на процедура

29.09.2016г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица