1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Осъществяване на строителен надзор в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01

Упражняване на строителен надзор в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 “Изграждане на приют в гр.Г.Оряховица” по ОП "Региони в растеж" 2014 – 2020г.

 

за обект:

„Изграждане, включително обзавеждане и оборудване на „Приют” за бездомни лица с капацитет 15 места, УПИ VI за социални нужди, квартал №29 по ПУП на район „Север” на гр.Горна Оряховица”

 

 

Обявление за приключване на договор
31.07.2018г.
Анекс №1 към Договор
20.07.2017г.
Обявление за възложена поръчка
13.03.2017г.
Договор
13.03.2017г.
Решение за изменение
31.01.2017г.
Решение
13.12.2016г.
Доклад
13.12.2016г.
Протокол №3
13.12.2016г.
Протокол №2
13.12.2016г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
05.12.2016г.
Протокол №1
05.12.2016г.
Други документи 11.10.2016г.
Комплексен доклад  11.10.2016г. 
Доклад за оценка на съответствието 11.10.2016г.
Енергийна ефективност,пожарна безопасност,ПБЗ и Пусо 11.10.2016г.
Геодезия и Геология 11.10.2016г.
Сигнално-повиквателна,пожароизвестителна с-ма и  видеонаблюдение 11.10.2016г.
ОиВ
11.10.2016г.
ВиК 11.10.2016г.
Газ и Електро-газово котелно 11.10.2016г.
Конструктивна 11.10.2016г.
Технологична 11.10.2016г.
Архитектура 11.10.2016г.
Скица 11.10.2016г.
Образци 11.10.2016г.
ЕЕДОП-образец 11.10.2016г.
Проект на Договор 11.10.2016г.
Техническа спецификация 11.10.2016г.
Докуметация 11.10.2016г.
Обявление за поръчка 11.10.2016г.
Решение за откриване на процедура 11.10.2016г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица