1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Извършване на инженеринг в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01

 

„Извършване на инженеринг в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01 „ Подобряване на условията за икономическо развитие „  по ОП  „ Региони в растеж “  2014-2020 г. за обект „ Реконструкция на улица „ Иван Момчилов “ между о.т. 900 и о.т. 856 по ПУП на ИПЗ на гр.Г.Оряховица““

 

 

 

Обявление за приключен договор 27.09.2018г.
Обявление за възложена поръчка 18.08.2017г.
Договор 18.08.2017г.
Решение
01.06.2017г.
Доклад
01.06.2017г.
Протокол №3
01.06.2017г.
Протокол №2
01.06.2017г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 16.05.2017г.
Протокол №1 24.04.2017г.
Разяснение 07.02.2017г.
Разяснение 06.02.2017г.
Разяснение 02.02.2017г.
Схема на обекта  13.01.2017г. 
Обяснителна записка
13.01.2017г. 
Проект на договор  13.01.2017г. 
Задание за проектиране 13.01.2017г.
Техническа спецификация 13.01.2017г.
Обявление за поръчка 13.01.2017г.
Решение за откриване на процедура 13.01.2017г.
Документация 13.01.2017г.
ЕЕДОП - образец 13.01.2017г.
Образци  13.01.2017г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица