1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Упражняване на строителен надзор по проект: BG16RFOP001-1.027-0003-C01 по обособени позиции

„Упражняване на строителен надзор по проект: BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“, финансиран по ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 г. за обекти по обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Г. Оряховица” – І етап Същинско площадно пространство.

Обособена позиция №2 „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Г. Оряховица”- ІІ етап - Кръгово кръстовище по обхвата на републикански път ІІ-53 „Поликрайще – Горна Оряховица – Лясковец – Елена –Сливен – Ямбол – Средец“, републикански път ІІІ-514 „Камен – Горна Оряховица – Велико Търново.

Обособена позиция №3 „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк „Детски кът“ гр. Г. Оряховица”.

 

Обявление за приключване на договор за ОП №1 14.11.2018г.
Обявление за приключване на договор за ОП №2 10.09.2018г.
Обявление за приключен договор за ОП№3
26.06.2018г.
Обявление за възложена поръчка
26.07.2017г.
Договор за ОП№3
26.07.2017г.
Договор за ОП№2
26.07.2017г.
Договор за ОП№1
26.07.2017г.
Решение 19.05.2017г.
Доклад
19.05.2017г.
Протокол №3
19.05.2017г.
Протокол №2
19.05.2017г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
05.05.2017г.
Протокол №1
18.04.2017г.
Разяснение
16.02.2017г.
Разяснение 15.02.2017г.
Разяснение
14.02.2017г.
Разяснение 08.02.2017г.
Комплексен доклад и разрешение за строеж за ОП№3
20.01.2017г.
ПУСО за ОП№3 20.01.2017г.
Пожарна безопасност за ОП№3
20.01.2017г.
ПБЗ и ЗБУТ за ОП№3
20.01.2017г.
Автоматизирана поливна с-ма за ОП№3-част 2
20.01.2017г.
Автоматизирана поливна с-ма за ОП№3-част 1
20.01.2017г.
ВиК за ОП№3 20.01.2017г.
Електро-видео наблюдение за ОП№3
20.01.2017г.
Електрическа за ОП№3 20.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№3-част 5
20.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№3-част 4
20.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№3-част 3
20.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№3-част 2
20.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№3-част 1
20.01.2017г.
Геодезия за ОП№3 20.01.2017г.
Геология за ОП№3 20.01.2017г.
Конструктивна за ОП№3 20.01.2017г.
Архитектура за ОП№3 20.01.2017г.
Комплексен доклад и Разрешение за строеж за ОП№1 и ОП№2
20.01.2017г.
ПУСО за ОП№1 и ОП№2
20.01.2017г.
Пътна за ОП№1 и ОП№2-част 2
20.01.2017г.
Пътна за ОП№1 и ОП№2-част 1
20.01.2017г.
ПБЗ за ОП№1 и ОП№2 20.01.2017г.
Електрическа за ОП№1 и ОП№2-част 2
20.01.2017г.
Електрическа за ОП№1 и ОП№2-част 1
20.01.2017г.
ВиК за ОП№1 и ОП№2-част 2 20.01.2017г.
ВиК за ОП№1 и ОП№2-част 1
20.01.2017г.
Пожарна безопасност за ОП№1 и ОП№2 20.01.2017г.
Геодезия за ОП№1 и ОП№2-част 4 20.01.2017г.
Геодезия за ОП№1 и ОП№2-част 3 20.01.2017г.
Геодезия за ОП№1 и ОП№2-част 2 20.01.2017г.
Геодезия за ОП№1 и ОП№2-част 1 20.01.2017г.
Паркоустройство и благоустройство за ОП№1 и ОП№2
20.01.2017г.
Паркоустройство за ОП№1 и ОП№2 20.01.2017г.
Конструкция за ОП№1 и ОП№2
20.01.2017г.
Архитектура за ОП№1 и ОП№2-част3 20.01.2017г.
Архитектура за ОП№1 и ОП№2-част2
20.01.2017г.
Архитектура за ОП№1 И ОП№2-част1
20.01.2017г.
ЕЕДОП-образец
20.01.2017г.
Образци
20.01.2017г.
Проект на Договор за ОП№3
20.01.2017г.
Проект на Договор за ОП№2
20.01.2017г.
Проект на Договор за ОП№1
20.01.2017г.
Техническа спецификация за ОП№3 20.01.2017г.
Техническа спецификация за ОП№2 20.01.2017г.
Техническа спецификация за ОП№1 20.01.2017г.
Документация за поръчка
20.01.2017г.
Обявление за процедура 20.01.2017г.
Решение за откриване на процедура 20.01.2017г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица