1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Извършване на консултантска услуга по чл.166 от ЗУТ за обект „Реконструкция на улица “ Иван Момчилов

„Извършване на консултантска услуга по чл.166 от ЗУТ за обект „Реконструкция на улица “ Иван Момчилов “ между о.т. 900 и о.т. 856 по ПУП на ИПЗ на гр.Г.Оряховица “ в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01 „ Подобряване на условията за икономическо развитие “

по ОП “ Региони в растеж “ 2014-2020г.

по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Извършване на оценка за съответствието на работния инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите;

Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор.

 

Обявление за изпълнен Договор за ОП№2 27.09.2018г.
Обявление за изпълнен Договор за ОП№1
08.12.2017г.
Обявление за възложена поръчка 18.08.2017г.
Договор ОП2 18.08.2017г.
Договор ОП1 18.08.2017г.
Решение
12.06.2017г.
Доклад
12.06.2017г.
Протокол №3
12.06.2017г.
Протокол №2
12.06.2017г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 30.05.2017г.
Протокол №1 12.05.2017г.
Схема на обекта  23.01.2017г. 
Обяснителна записка  23.01.2017г. 
Проект на договор ОП2  23.01.2017г. 
Проект на договор ОП1 23.01.2017г.
Техническа спецификация ОП2 23.01.2017г.
Техническа спецификация ОП1 23.01.2017г.
Обявление за поръчка 23.01.2017г.
Решение за откриване на процедура 23.01.2017г.
Документация 23.01.2017г.
ЕЕДОП-образец 23.01.2017г.
Образци  23.01.2017г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица