1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Осъществяване на строителен надзор в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01 по ОП

„Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите и осъществяване на надзор в строителството в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01 Енергийна ефективност на административна сграда за представяне на социални услуги гр.Горна Оряховица” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020” за обект: „Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително достъпна среда на сграда ДСП, гр.Горна Оряховица", по обособена позиция:

Обособена позиция №1: „Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите”;

Обособена позиция   №2: „Осъществяване на надзор в строителството”.

 17.07.2017г.

 

Обявление за приключване на Договор за ОП№2 31.01.2019г.
Обявление за приключване на Договор за ОП№1
24.07.2018г.
Обявление за възложена поръчка за ОП№1 и ОП№2
08.12.2017г.
Договор за ОП№2
08.12.2017г.
Договор за ОП№1
08.12.2017г.
Съобщение
26.10.2017г.
Решение
18.10.2017г.
Доклад
18.10.2017г.
Протокол №3
18.10.2017г.
Протокол №2
18.10.2017г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
27.09.2017г.
Протокол №1
13.09.2017г.
Разяснение
28.07.2017г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
20.07.2017г.
Сертификат за енергийни харектеристики
17.07.2017г.
Резюме на Доклад от извършено обследване
17.07.2017г.
Обследване 17.07.2017г.
Технически паспорт 17.07.2017г.
Доклад 17.07.2017г.
ЕЕДОП-образец 17.07.2017г.
Образци 17.07.2017г.
Проект на Договор за ОП№2 17.07.2017г.
Проект на Договор за ОП№1 17.07.2017г.
Техническа спецификация за ОП№2 17.07.2017г.
Техническа спецификация за ОП№1 17.07.2017г.
Документация 17.07.2017г.
Обявление за поръчка 17.07.2017г.
Решение за откриване на процедура 17.07.2017г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица