1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Упражняване на авторски надзор по проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01.

Упражняване на авторски надзор по проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01„Подобряване на образователната среда в гр.Горна Оряховица“ по ОП“Региони в растеж“2014-2020 на обекти:

1 – “Основен ремонт / обновяване / въвеждане на мерки за енергийна ефективност включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ “Бодра смяна”, УПИ ІІза детски дом, кв.74, гр. Г. Оряховица”;

2 – “Основен ремонт / обновяване / въвеждане на мерки за енергийна ефективност включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на “ОДЗ Елена Грънчарова” в УПИ І, кв.18, гр.Горна Оряховица”;

3 – “Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Горна Оряховица, УПИ-I ЗА УЧИЛИЩЕ , квартал 170”.

 

 

 

Обявление за възложена поръчка 10.02.2017г.
 Договор 23.12.2016г.
Решение за откриване на процедура 07.10.2016г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица