1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Упражняване на авторски надзор по проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 по обособени позиции

„Упражняване на авторски надзор по проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда на гр. Горна Оряховица“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“ на обекти по обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Г. Оряховица” – І етап – Същинско площадно пространство"

Обособена позиция №2 „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Г. Оряховица” – ІІ етап – Кръгово кръстовище по обхвата на републикански път ІІ-53 „Поликрайще – Горна Оряховица – Лясковец – Елена –Сливен – Ямбол – Средец“, републикански път ІІІ-514 „Камен – Горна Оряховица – Велико Търново"

Обособена позиция №3 „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк „Детски кът“ гр. Г. Оряховица”

 

Обявление за приключване на договор за ОП№2 10.09.2018г.
Обявление за приключване на договор за ОП№3
26.06.2018г.
Обявление за възложена поръчка 12.06.2017г.
Договор за ОП№3 12.06.2017г.
Договор за ОП№2 12.06.2017г.
Договор за ОП№1 12.06.2017г.
Решение за откриване на процедура 17.01.2017г.


Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица