1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Протокол от заседание за разпределение на финансови средства на спортните клубове - 2

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

             Днес 28.03.2017 година се проведе редовно заседание на Общинската комисия за разпределение на финансовите средства, назначена със заповед № 719 / 20.02.2017 година на Кмета на Община Горна Оряховица.

             Присъстваха следните членове:

            инж. Добромир Добрев – Кмет на Община Горна Оряховица

            Йорданка Кушева – Зам. кмет на Община Горна Оряховица

            Нина Петрова - Дянкова – Ст.юрисконсулт в Община Г.Оряховица

Даниела Караиванова – Гл. счетоводител на Община Горна Оряховица

Валя Андреева – Директор  дирекция „БФСД” в Община Горна Оряховица

Милена Николова – Директор дирекция „Образование, култура, младежки дейности и спорт,социални дейности и здравеопазване, международни връзки” в Община Горна Оряховица

Инж. Петя Богданова – Директор ОП „ МДСИП”

Петя Пулова – ръководител отдел „СИП” в ОП „МДСИП”

Димитър Николов – Председател на комисия „Спорт и младежки дейности” към Общински съвет Горна Оряховица

           Заседанието премина при следния дневен ред: 

 1. 1.Разглеждане на Заявленията на ХК „Локомотив“ и ХК „Раховец - 2008“ и допълнително представените от тях документи, във връзка с подадени пред председателя на комисията сигнали за неверни данни, посочени в заявленията, подадени от двата хандбални клуба.
 2. 2.Вземане на решение за разпределение на част от средствата от резерва.

             Заседанието бе ръководено от Председателя на комисията инж. Добромир Добрев.

1.Отправени са устни сигнали за подадени неверни данни от клубовете по хандбал при подаване на заявленията им за финансово подпомагане. За постигане на справедливо и правилно разпределение на средствата, комисията единодушно реши да поиска допълнителна информация от Българската федерация по хандбал,  да преразгледа заявленията и прилежащите към тях документи, подадени от двата хандбални клуба и да изиска коректни и верни документи от клубовете. След извършване на гореописаните действия комисията в действителност установи неверни данни, посочени от клубовете. Вземайки предвид действителните обстоятелства, относими към определяне на размера на финансовото подпомагане, броят точки за всеки от двата клуба е следния: 

Вид спорт / спортен клуб/

30 %

Брой точки

Сума за точки

Обща сума

1.

ХК ”Локомотив ”

1 143,00

22492,50

15416,36

16559,00

2.

ХК”Раховец -2008”

1 143,00

5765,63

3951,76

5095,00

 Съгласно чл. 11, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица, спортните клубове, представили документи с невярно съдържание се лишават от финансово подпомагане. С оглед големия брой деца и младежи трениращи в двата клуба и за да не се стига до сътресения в дейността на клубовете комисията единодушно реши, че достатъчна санкция за представените неверни документи е намаляване на размера на финансовото подпомагане. Финансовото подпомагане за ХК „Локомотив“ да се коригира съобразно реалния брой точки и е в размер на 16559,00 лв.  Финансовото подпомагане на ХК „Раховец - 2008“ се намалява до размер съобразно реалния брой точки, а именно 5095,00 лв.

Комисията единодушно реши разликата между първоначално определения размер на финансово подпомагане и настоящия действителен размер да бъде прехвърлена към резерва.

Комисията премина към обсъждания по следващата точка от дневния ред, а именно:

1.Разпределяне на част от средствата от резерва. Със заповед на директора на ОП „МДСИП” комисия  извършват текущи проверки на дейността и посещаемостта на тренировките на спортните клубове. При тези проверки е установено, че волейболен клуб „Импулс“ и Баскетболен клуб „Локомотив“ имат висока посещаемост, новосформирани групи и реализираните резултати са с тенденция за повишаване. С оглед гореизложеното и факта, че тези спортове са обект на завишен интерес за посещаване. Комисията единодушно реши да разпредели допълнително финансово подпомагане за двата спортни клуба в размер на 750 лева за всеки клуб.

С оглед гореизложеното комисията единодушно реши да се извадят от резерва 1500 лева, които да се предоставят за допълнително финансово подпомагане на спортните клубове, както следва:

 • ВК „Импулс“ – 750 лева;
 • БК „Локомотив“ – 750 лева;

      Останалите средствата от резерва ще бъдат разпределени между спортните клубове в зависимост от текущите им нужди, с решение на настоящата комисия, отразено в протокол.

 28.03.2017 год.

Гр. Горна Оряховица                                  

 

  КОМИСИЯ:

 

 1. 1.инж. Добромир Добрев ………………..
 2. 2.Йорданка Кушева……………………….
 3. 3.Нина Петрова - Дянкова…………………
 4. 4.Даниела Караиванова…………………...
 5. 5.Валя Андреева…………………………..
 6. 6.Милена Николова….……………………
 7. 7.Инж. Петя Богданова…………………..
 8. 8.Петя Пулова……………………………..
 9. 9.Димитър Николов………………………..                                                               

 

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (протокол финСК 2017_2.pdf)Протокол за разпределение на финансовите средства за спортните клубове-2017 г.-2Връзки с обществеността190 Kb13.04.2017 08:56

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

 • Банер

Комисия за защита

 • Банер

Община приятел на детето

 • Банер

Качество на атмосферния въздух

 • Банер

Времето в Горна Оряховица