1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Екип

PDFПечатЕ-поща

Възложител на ИПГВР на гр. Горна Оряховица е Община Горна Оряховица. От страна на възложителя, екипът по проекта включва следните членове:

 • Христо Харлов - Ръководител проект;
 • Ренета Кочева - Технически сътрудник проект;
 • Петя Петрова - Счетоводител проект;
 • Марин Петков - Юрист по проект.

Изпълнител на ИПГВР на гр. Горна Оряховица е ДЗЗД Обединение "Горна Оряховица 2020". Обединението включва две фирми – Национаелен център за териториално развитие ЕАД и „Илия Бурда“ ЕООД.

Националният център за териториално развитие (НЦТР) ЕАД е фирма към Министерство на регионалното развитие, занимаваща се с планиране и проектиране, наследник на научно-изследователския и проектантски институт КНИПИТУГА. Предметът на дейност на НЦТР остава непроменен вече повече от 60 години. Основните му функции са:

 • изработване на документи за регионално и пространствено планиране по Закона за регионално развитие (стратегии, планове, концецпии и схеми на национално, регионално, областно и общинско ниво);
 • изработване на устройствени документи по Закона за устройство на територията (общи и подробни устройствени планове и др.);
 • изработване на анализи, оценки и други документи в сферата на регионалното и устройственото планиране, жилищната политика, административно-териториалното устройство, междурегионалното и трансграничното сътрудничество, демографската политика, социалните и екологочните проблеми;
 • изработване на кадастрални, топографски и други геодезически планове и карти;
 • партньорство и координация на международни проекти на разнообразна тематика и др.

Експертите от НЦТР, ангажирани по проекта за изработване на ИПГВР на гр. Горна Оряховица са:

 • арх. Ира Кънева - Ръководител;
 • ик. Стойко Дошеков - Ключов експерт „Разработване и управление на проекти”;
 • арх. Стойчо Мотев - Ключов експерт „Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда”;
 • ик. Вероника Иванова - Ключов експерт „Социално-икономически анализи и прогнози”;
 • еколог Емил  Никитов - Ключов експерт „Опазване на околната среда и превенция на риска”;
 • арх. Стефан Минчев - Ключов експерт „Организиране и провеждане на публ. обсъждания със заинтересованите страни”;
 • ик. геогр. Димитър Димитров - Допълнителен експерт;
 • урб. Бойко Кермекчиев - Допълнителен експерт;
 • урб. Мария Иванова - Допълнителен експерт;
 • урб. Соня Григорова - Допълнителен експерт;
 • Апостол Рангелов - Допълнителен експерт.

"Илия Бурда" ЕООД е фирма, специализирана в проучване и проектиране на автомагистрали, пътища и съоръжения, улици, летателни писти и площадки. В екипа, изработващ ИПГВР на гр. Горна Оряховица, отговорностите на "Илия Бурда" ЕООД са свързани предимно с цялостно проучване на елементите на технчиеската инфраструктура и обосновка на предложенията, касаещи интегрирането на градския транспорт. Експертите, ангажирани по проекта от страна на "Илия Бурда" ЕООД са:

 • Гергана Иванова Кривошапкова - Ключов експерт „Техническа инфраструктура и комуникационно-транспортни системи";
 • Николай Генов Тотев - Неключов експерт „Строителство на сгради и съоръжения";
 • Милка Иванова Филева - Неключов експерт „Водоснабдяване и канализация";
 • Георги Райков Илиев - Неключов експерт „Електроенергетика и електрообзавеждане";
 • Александър Борисов Шопов - Неключов експерт „Ландшафтна архитектура";
 • Николай Цветанов Николов - Неключов експерт „Отопление и газоснабдяване";
 • Тихомир Стефанов Панов - Неключов експерт „Геодезия";
 • Петър Тодоров Поборников - Неключов експерт „Геология";
 • Пламен Иванов Цанев - Неключов експерт „Архитектура - КИН";
 • Илия Иванов Бурда - Неключов експерт по част „Техническа инфраструктура и комуникационно–транспортни системи";
 • Димитър Николов Попов - Неключов експерт по част „Техническа инфраструктура и комуникационно–транспортни системи".