1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

За ИПГВР

PDFПечатЕ-поща

Какво е Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)?
 
В края на XX век в градското планиране навлиза понятието "интегриран подход", а именно съчетаване на инвестициите в обновяване на физическата среда с мерки за стимулиране на икономическото развитие и социалната интеграция. Този подход към градското обновяване отчита връзката между физическото състояние на територията и нейната икономическа и социална роля за града, като само чрез интегриран подход към нейното обновяване можем да постигнем траен резултат, който да повиши качеството на живот.
В България, Министерството на регионалното развитие (МРР) приема единна методика за съдържанието на интегрираните планове, разработвани в страната.
 
ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие.
 
ИПГВР се изработват за части от града, т.н. "зони за въздействие", които биват три вида:
 
  • Зони с преобладаващ социален характер – градски територии с преобладаващи жилищни функции, с концентрация на социално–икономически проблеми и лошо състояние на техническата инфраструктура, сградния фонд и жилищната среда като цяло; 
  • Зони с потенциал за икономическо развитие – градски територии с преобладаващи производствени и бизнес дейности, с функционални характеристики и състояние на техническата инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващите и на нови икономически дейности; 
  • Зони на публични функции с висока обществена значимост – централни градски части, централни пешеходни зони и други зони с налична или възможна концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост, зони с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции, както и наличие на сгради - недвижими културни ценности. 
В рамките на ИПГВР Горна Оряховица ще бъдат идентифицирани тези три зони за въздействие, в които ще бъдат концентрирани мерки и проекти, чрез които трайно да се подобри състоянието на територията, а положителният ефект от тяхното изпълнение да окаже благоприятно въздействие върху цялостното развитие на град Горна Оряховица.