1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Документи

PDFПечатЕ-поща

6. Окончателен проект на ИПГВР на гр. Горна Оряховица

Окончателен проект на ИПГВР

-

5. Стратегия и цели на ИПГВР на гр. Горна Оряховица

"Стратегия и цели на ИПГВР" включва приоритети, цели и мерки очертаващи начина, по който в рамките на "Визия за развитието на гр. Горна Оряховица до 2020 г." ще бъдат преодолени диспропорциите между градските територии и подсистеми, и засилени функционалните връзки между гр. Горна Оряховица и прилежащата общинска територия, идентифицирани в "Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация".

Стратегическите цели на ИПГВР са изведени в контекста на действащия Общински план за развитие на община Горна Оряховица за периода 2014-2020 г. и включват 5 приоритетни сфери:
-    П 1: Постигане на икономически растеж основан на знание и заетост;
-    П 2: Инфраструктурно развитие;
-    П 3: Повишаване на качеството на живот;
-    П 4: Околна среда;
-    П 5: Добро управление и достъп до обществени услуги.

Запазвайки структурата и предметната насоченост на стратегическия пакет от общинския план за развитие, към реализацията на визията на ИПГВР се насочват следните стратегически цели:
-    СЦ 1: Оптимизиране на градския потенциал за постигане на икономически растеж над националния;
-    СЦ 2: "Зелено" развитие на градската инфраструктура и среда;
-    СЦ 3: Подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на равни възможности за всички;
-    СЦ 4: Добро управление и засилено гражданско участие.

Съществен принос в разработването на Стратегическата част на плана имат проведените срещи и дискусии със заинтересованите страни и особено резултатите от състоялия се през м. Септември, 2014 г. обществен форум в гр. Горна Оряховица. Стратегията е подложена на специализирано анкетно проучване от конкретни представители на заинтересованите страни (Приложение № 1), като на същите беше дадена възможност за реално участие в нейното разработване.

За всяка от избраните Зони за въздействие е посочено как със средствата на интегрираното планиране, конкретните мерки ще допринесат за постигане на определени специфични цели и приоритети в рамките на гр. Горна Оряховица.

Специфичната цел на ИПГВР за Зоната на публични функции с висока обществена значимост е създаване на жизнена централна зона, която да бъде атрактивна, оживена и сигурна за хората от различни социални групи и в нея да се съчетават конкурентна икономика, висок стандарт на живот и здравословна среда – изразена с лесен достъп до зелени пространства. Прогнозната стойност на групата проекти в тази зона е 52,469 млн. лв. Приоритетните проекти, които следва да се реализират в следващия програмен период в зоната са: Реконструкция на площад "Георги Измирлиев" и организация на улична регулация, включително подмяна на колектори по ВИК мрежата; Реконструкция и модернизация на парк "Детски кът"; Реконструкция и модернизация на парк "Градска градина"; Създаване на "Кризисен център" за жертви на насилие с капацитет 15 места; Основен ремонт и модернизация на НЧ "Братя Грънчарови – 2002" и др. Програмата за реализация на Зоната на публични функции с висока обществена значимост е представена в Приложение № 2.

Специфичната цел на ИПГВР за Зоната с преобладаващ социален характер е постигане на качествена жилищна среда, както в самите жилищни сгради, така и в прилежащите им пространства и принос за намаляване на екологичния отпечатък на зоната чрез повишаване на енергийната ефективност на жилищните и обществени сгради и развитието на зелени площи за широко обществено ползване. Прогнозната стойност на групата проекти в зоната е 39,690 млн. лв. По-важните проекти, които ще се реализират рамките ? са: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в район "Север"; Обновяване и изграждане на дворно пространство, междублокови пространства, детски площадки; Изграждане на 28 броя социални жилища (за 70 обитатели) за лица в риск; Изграждане, обзавеждане и оборудване на "Приют" за бездомни лица с капацитет 15 места и др. Програмата за реализация на Зоната на публични функции с висока обществена значимост е представена в Приложение № 3.

Специфичната цел на ИПГВР за Зоната с потенциал за икономическо развитие е създаване на атрактивна икономическа зона, чрез изграждане на базова инфраструктура в индустриален парк "Горна Оряховица" (бивш военен терен), рехабилитация и реконструкция на съществуващите пътни връзки, както и изграждане на обществено достъпни паркинги. В подкрепа на тази цел се акцентира и върху обновяването и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в професионалните гимназии, намиращи се на територията на зоната. Прогнозната стойност на групата проекти в зоната е 30,647 млн. лв. Някои от приоритетните проекти, които следва да се реализират в следващия програмен период в рамките ? са: Изграждане на базова инфраструктура в индустриален парк "Горна Оряховица" (електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, улици, прилежащи паркинги); Рехабилитация на ул. "Иван Момчилов", ул. "Св. Княз Борис І", включително изграждане на обществено достъпни места за паркиране и др. Програмата за реализация на Зоната на публични функции с висока обществена значимост е представена в Приложение № 4.

"Стратегия и цели на ИПГВР" съдържа раздел, който описва необходимостта от определяне на допълнителни проекти извън Зоните за въздействие, но в рамките на общинската територия, с оглед на техния принос за засилване на функционалните връзки между гр. Горна Оряховица и прилежащата общинска територия и допълване на ефекта от инвестициите с тези в рамките на Зоните за въздействие. Допустимият тематичен диапазон съгласно условията на Оперативна програма "Региони в растеж" на допълнителните проекти е ограничен до инвестиции в образователната инфраструктура. Прогнозната стойност на групата проекти е 7,271 млн. лв. Програмата за реализация на проектите извън зоните за въздействие е представена в Приложение № 5.

В подкрепа на социалните услуги, образованието, заетостта, културата, маркетинга е оформена група неинфраструктурни проекти (т. нар. "меки мерки"). Прогнозната стойност на групата проекти е 1,126 млн. лв., Програмата за реализация на неинфраструктурните проекти е представена в Приложение № 7.

Стратегия и цели на ИПГВР

Приложение 1. Списък на заинтересованите страни и анкетна карта

Приложение 2. Програма за реализация на Зона на публични функции

Приложение 3. Програма за реализация на Зона с преобладаващ социален характер

Приложение 4. Програма за реализация на Зона с потенциал за икономическо развитие

Приложение 5. Програма за реализация на Проекти извън Зоните за въздействие

Приложение 6. - "Стратегия и цели на ИПГВР" не съдържа подобно приложение

Приложение 7. Програма за реализация на Неинфраструктурни проекти

Приложение 8. - Проекти за подробен устройствен план и частични изменения на подробни устройствени планове

Приложение 9. - Технически задания за проектиране

Приложение 10. - Предпроектни проучвания за интегриран градски транспорт

Приложение 11. Матрица-бюджет на ИПГВР - Общо за всички групи проекти

-

4. Зони за въздействие

След обстоен анализ и комплексна оценка на територията на гр. Горна Оряховица, екипът, изработващ ИПГВР на гр. Горна Оряховица определи окончателния обхват на зоните за въздействие. В този обхват зоните за въздействие бяха изпратени за одобрение на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. 

Зоната на публични функции с висока обществена значимост включва централното ядро, заключено от ул. "Хан Крум" на запад и север, ул. "Елена Грънчарова" и ул. "Янко Божанов" на изток. С цел да бъдат обхванати всички обекти и пространства с висока обществена значимост и потребност от намеса за обновяване и развитие, освен централното ядро, в обхвата на зоната бяха включени и 3 разширения: на запад по оста на пешеходната зона до стадион "Локомотив" и прилежащата му територия, на югозапад по ул. "Патриарх Евтимий" до изхода към с. Арбанаси и на югоизток по ул. "Отец Паисий" до болницата и изхода към гр. Лясковец. 

Зоната с преобладаващ социален характер обхаваща район "Север". До неговия избор се стигна след като р-н "Север", кв. "Калтинец", кв. "Гарата" и Централната градска част бяха подложени на оценка по 3 групи критерии - техническа инфраструктура и околна среда, социално-икономическо състояние и жилищен фонд. Резултатите от оценката посочиха р-н "Север", като жилищния квартал с най-належаща нужда от обновяване. 

Зоната с потенциал за икономическо развитие обхваща терени с разнообразни характеристики, поради което тя може да бъде разделена условно на 3 части. Първата част е най-активната в икономическо отношение зона от града. Тя включва предприятията по протежение на ул. "Иван Момчилов" и граничи на запад с р-н "Север" (ул. "Цар Освободител"), на югозапад с Централна градкска част (ЦГЧ), а на изток с жп линията Горна Оряховица-Лясковец-Елена. Втората част на зоната включва производствените и складовите терени, разположени южно от ул. "Св. Княз Борис I". Третата част на зоната обхваща територията между пътен възел "Честово" на изток, летище "Горна Оряховица" на север и бившата керамична фабрика ("Мизия-2000" АД) на запад. Това е бивш военен терен, който вече е собственост на общината и предсталява поле за реализация на бъдещи инвестиционни намерения. 

Освен трите зони за въздействие, които имат площен характер, екипът предлага включването в ИПГВР на 7 линейни обекта, част от които имат не само общоградско, но и регионално значение:

- Източно продължение на ул. "Васил Левски" от кръстовище "Колдъс" през кв. "Калтинец" (направление север-юг) до пресечката с ул. "Антон Страшимиров";
- Западно продължение на ул. "Антон Страшимиров" до пресичането и с ул. "Панайот Цвикев", която осигурява връзка със с. Първомайци и източно продължение през Северната промишлена зона и новопредвидения индустриален парк до входно-изходната артерия към гр. Долна Оряховица;
- ул. "Княз Борис I" – от кръстовището с ул. "Елена Грънчарова" до кръстовището с ул. "Иван Момчилов";
- ул. "Васил Априлов" – от кръстовището с ул. "Патриарх Евтимий" до кръстовището с ул. "Мано Тодоров";
- ул. "Вичо Грънчаров" от кръстовището с ул. "Георги Измирлиев" до кръстовището с ул. "Христо Смирненски";
- ул. "Цар Освободител" – от кръстовището с ул. "Георги Измирлиев" до кръстовището с ул. "19-ти февруари";
- Вело и пешеходна връзка между р-н "Север" и кв. "Гарата".

В тези зони ще бъдат съсредоточени средствата по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г., като целта е териториалната концентрация на ресурси да увеличи ефекта и възвръщаемостта от инвестициите. Това ще окаже благоприятно влияние не само върху града, но и върху цялата община.

Обосновка за обхват на Зоните за въздействие

Приложение 1. Структурни единици

Приложение 2. Зони за въздействие

-

3. Проектен фиш

Всеки гражданин на град Горна Оряховица може да изпрати предложение за проект, попълвайки кратка информация за своята идея. Всички получени материали ще бъдат взети предвид от екипа. Попълнените проектни фишове можете да изпращате на имейл  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.  или да оставите при портиера на сградата на Община Горна Оряховица. На посочения имейл или на телефон 02/980 07 17 можете да получите допълнително информация във връзка с разработването на Интегрирания план за градско възстановяне и развитие на гр. Горна Оряховица. 

Проектен фиш

-

2. Визия за развитие на гр. Горна Оряховица до 2020 г.

На база на "Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация" и в резултат от консултации с местната общност и общинска администрация, бе изготвена "Визия за развитието на гр. Горна Оряховица до 2020г.", описваща представата за развитие на ключовите икономически и социални сектори в града, както и за пространственото му развитие за следващите седем години, чиято реализация ще бъде подпомогната от ИПГВР.

Визия за развитие на гр. Горна Оряховица до 2020 г.

-

1. Целеви и проблемен анализ

Целта на този анализ е да идентифицира територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или нереализиран потенциал. Документът съдържа проучване за състоянието и тенденциите в гр. Горна Оряховица по различни сфери (демография, икономика, околна среда и др.), преглед на действащите стратегически документи, обобщен SWOT анализ и изводи.

Целеви и проблемен анализ

Приложение 1. Функционално зониране - Съществуващо положение и функция на териториите в гр. Горна Оряховица

Приложение 2. Проблемна карта - Проблеми на гр. Горна Оряховица, идентифицирани от екипа и от гражданите