26.09.2014 Покана за обществено обсъждане

Последна промяна от Сряда, 28 Октомври 2015г. Автор: Христо Харлов Вторник, 16 Септември 2014г.

Печат

Покана за участие в обществено обсъждане на тема
"Зони за въздействие на град Горна Оряховица"
На 26.09.2014 г. ще се проведе обществено обсъждане по проект “Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Горна Оряховица”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” и се разработва от ДЗЗД Обединение "Горна Оряховица 2020". Обединението включва две фирми – Национален център за териториално развитие ЕАД и „Илия Бурда“ ЕООД.  
ИПГВР на град Горна Оряховица е основен документ за развитие на нашия град за периода до 2020 г., който в значителна степен ще определи възможностите за ползване на средства от оперативните програми 2014-2020 г. С помощта на ИПГВР се търси подкрепа за реализиране на важните стратегически цели за градско развитие, които най-общо могат да бъдат формулирани като:
  • Устойчиво и балансирано развитие за подобряване на условията на живот, бизнес и рекреация;
  • Подобряване на инфраструктурата и икономическата среда;
  • Подобряване на публичните услуги;
  • Подобряване на екологичното състояние;
  • Пълноценно сътрудничество между различните заинтересовани страни.
Планът ще определи къде и какъв тип инвестиции да бъдат финансирани през програмния период 2014-2020 г. Съгласно Методическите насоки на МРРБ, ще бъдат идентифицирани три зони за въздействие. В тях ще се концентрират мерки и проекти, целящи трайно подобрение на състоянието на територията, а положителният ефект от тяхното изпълнение ще окаже благоприятно въздействие върху цялостното развитие на гр. Горна Оряховица. Зоните за въздействие са три вида и представляват градски територии с определено основно функционално предназначение:
  • Зона с преобладаващ социален характер - градска територия с преобладаващи жилищни функции;
  • Зона с потенциал за икономическо развитие - градска територия с преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности;
  • Зона на публични функции с висока обществена значимост – централни градски части, централни пешеходни зони и други зони с публичен характер.
В рамките на общественото обсъждане, екипът, разработващ ИПГВР ще представи рaботата по първия етап от проекта - анализ, визия, проектни цели и предложения за зони за въздействие и ще се допита до жителите на гр. Горна Оряховица. С тези материали можете да се запознаете подробно на секцията "Документи" на този сайт. Общественото обсъждане е заключителна дейност от етап I„Анализ“. През следващите 2 етапа – „Разработка“ и „Реализация“ ще бъдат разработени стратегическата част на проекта, наборът от проекти, които ще бъдат включени в рамките на ИПГВР, бюджетът и програмата за реализация на ИПГВР, индикаторите, чрез които ще се следи неговото изпълнение и др.
Най-учтиво Ви каним да вземете участие в общественото обсъждане. Предварително благодарим за проявения интерес.

Място на провеждане: Зала №1 в сградата на Община Горна Оряховица (гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев №5)
 

Програма:

Откриване на общественото обсъждане – инж. Добромир Добрев, Кмет на община Горна Оряховица;

Представяне на основните задачи на ИПГВР на гр. Горна Оряховица – арх. Ира Кънева;

Представяне на резултатите от анализа, визията, проектните цели и предложенията на зони за въздействие на гр. Горна Оряховица – арх. Стойчо Мотев.

 

Предварително благодарим за участието!

Екипът на ДЗЗД Обединение "Горна Оряховица 2020"