Визия

Последна промяна от Сряда, 17 Септември 2014г. Неделя, 14 Септември 2014г.

Печат

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА ДО 2020 Г.
 
 
Визията е кратко описание на представата за развитие на основните икономически и социални сектори на града, както и за неговото пространствено развитие. От друга страна, визията е основа за избор на стратегия на ИПГВР.
 

Горна Оряховица – привлекателен и проспериращ град, базиран на:

-  стимулирана икономика и съвременна индустрия;

-  висок жизнен стандарт и качествени услуги;

-  съхранен и развит човешки потенциал;

-  приобщаваща среда и автентичен градски образ;

-  здравословна екологична среда.

Традиционно силните позиции на Горна Оряховица в хранително-вкусовата и текстилна промишленост, предоставят множество възможности за установяването на града като привлекателен и силен икономически център за областта. В тази връзка, създаването на благоприятна бизнес среда е от ключово значение за развитие на съществуващите производства и привличането на нови инвеститори. В рамките на настоящия ИПГВР е важно да се обърне внимание на целенасоченото стимулиране на икономиката чрез добра инфраструктура, облекчаване на административните процедури и подготовка на качествени кадри, съответстващи на търсените от сектора. При създаването на подобна благоприятна среда, ще бъдат заложени необходимите предпоставки за осъвременяване на съществуващите производства и привличане на нови такива.
 
Високият жизнен стандарт е желан резултат, за чието постигане са необходими всеобхватни действия, насочени както към икономически растеж, така и към подобряване състоянието на физическата среда. Високият жизнен стандарт е свързан и със субективните качествени показатели „удовлетвореност“ и „пълноценност“. Не на последно място, за постигането на този желан резултат от значение са качествените услуги – социални, здравни, административни, търговски, делови и др.
 
Третият елемент на визията адресира най-сериозния проблем на гр. Горна Оряховица и общината, а именно неблагоприятните демографски тенденции, изразяващи се в застаряване на населението и напускане на младите хора. Към 2020 г. градът следва да предоставя на своите обитатели възможности за развитие, които да намалят трудовата и образователната миграция към други градове-центрове и да стимулират раждаемостта.
 
Приобщаващата среда е тази, в която представителите на различни социални групи и посетителите на града се чувстват комфортно, без значение от специфичните им потребности. Автентичният градски образ е свързан с правилно експониране на характерни градски елементи и подчертаване на специфичните градски и крайградски ландшафти. Този елемент на визията има силно пространствено изражение и се отнася до цялостно подобряване на градската среда, както по отношение на облик, така и по отношение на функции.
 
Последният елемент на визията обхваща всички останали – здравословната екологична среда пряко касае качеството на живот в града и неговата привлекателност, а тук едновременно се явява следствие и крайна цел на горните четири елемента.