1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ПРОЕКТИ ЗА НАРЕДБИ - 2016 г.
Проекти за наредби                                                            дата
Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за поддържане на обществения ред на територията на Община Горна Оряховица. 06.12.2016г.
Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му се общинска администрация 20.11.2016г.
 Предложение относно изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 18.11.2016г.
Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 

15.11.2016г. 

Предложение относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица 18.11.2016г.
Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица  18.11.2016г.
Предложение относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 15.11.2016г. 
Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие град Горна Оряховица 13.11.2016г.
Доклад от инж. Добромир Добрев относно Проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие град Горна Оряховица. 13.11.2016г.
Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Горна Оряховица 08.11.2016г. 
Доклад на инж. добромир Добрев и мотиви към Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Горна Оряховица 08.11.2016г.
Приложение 3 към проекта за Наредба  11.10.2016г. 
Приложение 2 към проекта за Наредба 11.10.2016г. 
Приложение 1 към проекта за Наредба 11.10.2016г. 
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица  11.10.2016г. 
Доклад от инж. Добромир Добрев относно проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 11.10.2016г.
Мотиви към Проект за решение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ  27.09.2016г
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ  27.09.2016г
Проект за изменение на Наредба за разполагане на външна реклама, фирмени надписи и информационно-указателни табели, обяви и др. на територията на община Горна Оряховица  26.08.2016г.
Проект за изменение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Горна Оряховица  26.08.2016г.
Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица  27.07.2016г.
Проект за Допълнение на Наредбатапроект за промяна на наредбата за МДТ за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица  27.07.2016г.
Мотиви към предложението за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица 01.07.2016г. 
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица 01.07.2016г. 
Мотиви към предложението за изменение и допълнение на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Горна Оряховица 30.06.2016г. 
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Горна Оряховица 30.06.2016г. 
Предложение относно о тмяна на чл.34, ал.3, т.11 от Наредба за реда за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица 31.05.2016г.
Проект за изменение и допълнение на  Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура 31.05.2016г.
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 07.03.2016г.
Мотиви към предложение за изменение и допълнение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 07.03.2016г.
Предложение относно изменение и допълнение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 07.03.2016г.
Формуляр 4 към Наредбата  27.01.2016г.
Формуляр 3 към Наредбата  27.01.2016г. 
Формуляр 2 към Наредбата  27.01.2016г. 
Формуляр 1 към Наредбата 27.01.2016г. 
Приложение 2 към Наредбата  27.01.2016г. 
Приложение 1 към Наредбата  27.01.2016г. 
Предложение относно проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица 27.01.2016г. 
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица - Проект 27.01.2016г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица