1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Проекти за наредби - 2017 г.

ПРОЕКТИ ЗА НАРЕДБИ - 2017 г.
Проекти за наредби                                                            дата
 
Предложение и мотиви относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 13.12.2017г.
Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Горна Оряховица
14.11.2017г.
Проект на Наредба за поддържане на обществения ред на територията на Община Горна Оряховица 19.10.2017г.
Предложение относно изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 15.09.2017г.
Справка за постъпили предложения към предложението за приемане на Наредба за определянето на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на Община Горна Оряховица 15.09.2017г.
Предложение относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  15.08.2017г. 
Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл.9 от ЗМДТ.
15.08.2017г.
Предложение относно изменение на Наредба за разполагане на външна реклама, фирмени надписи и информационно-указателни табели, обяви и други на територията на община Горна Оряховица 25.07.2017г. 
Предложение относно изменение на Наредба за организация и безопасност на движението в община Горна Оряховица 25.07.2017г.
Проект на Наредба за определянето на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 14.06.2017г. 
Доклад и мотиви относно Наредба за определянето на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица  14.06.2017г. 
Предложение за промяна в Наредбата за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Горна Оряховица 12.06.2017г.
Предложение относно изменение на Наредба за управление на общинските пътища в община Горна Оряховица
 19.05.2017г.
Предложение относно изменение и допълнение в разпоредбата на чл.69, т.5 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  19.05.2017г.
Мотиви към проекта за допълнение в Наредбата за поддържане на обществения ред на територията ан Община Горна Оряховица 12.05.2017г.
Предложение относно допълнение на Наредбата за поддържане на обществения ред на територията на Община Горна Оряховица 12.05.2017г.
Мотиви за приемане на изменение и допълнение на Наредба за управлението на търговските дружества с общинско имущество и общинските предприятия 10.05.2017г.
Предложение относно изменение на Наредба за управлението на търговските дружества с общинско имущество и общинските предприятия 10.05.2017г.
Предложение относно изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гора Оряховица 21.04.2017г.
Справка за постъпили предложения към предложението за приемане на Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 12.04.2017г.
Предложение към проекта за Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица  27.03.2017г. 
Предложение и мотиви относно изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Горна Оряховица  06.03.2017г.
Справка за постъпили предложения към проекта за Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 06.03.2017г. 
Мотиви към проекта за изменение в изменение на Наредбата за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Горна Оряховица 01.03.2017г.
Проект на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Горна Оряховица 01.03.2017г.
Предложение относно допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, саглъсно чл. 9 от ЗМДТ 17.02.2017г.
Предложение относно изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Горна Оряховица 16.02.2017г.

Справка за постъпили предложения към проекта за Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Оряховица

10.02.2017г.
Проект на Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 23.01.2017г. 
Мотиви към Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица  23.01.2017г. 
Доклад на кмета на Общината инж. Добромир Добрев относно проект за Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица  23.01.2017г. 
Справка за постъпили предложения към проекта за Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица 17.01.2017г. 
Предложение относно изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 17.01.2017г. 
Приложение към предложението за изменение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 09.01.2017г. 
Предложение за изменение в наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество   09.01.2017г. 
Мотиви към проект за изменение в наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Оряховица  09.01.2017г. 

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица