1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

ИПГВР Горна Оряховица

12.03.2015 Покана за участие в обществено обсъждане

PDFПечатЕ-поща

Последна промяна от Сряда, 28 Октомври 2015г. Автор: Христо Харлов Петък, 06 Март 2015г.

Покана за участие в обществено обсъждане на тема
"Обновяване на район "Север" - социална зона по ИПГВР"
На 12.03.2015 г. от 17:30 ч. . ще се проведе обществено обсъждане по проект "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Горна Оряховица". Второто обществено обсъждане в рамките на проекта ще се фокусира върху зоната с преобладаващ социален характер – район "Север".
 Екипът, разработващ ИПГВР ще представи идентифицираните на този етап проектни идеи за територията на зоната, след което думата ще имат гражданите. Те ще получат възможност да изкажат своето мнение относно приоритетността на проектните идеи и да зададат своите въпроси. Общественото обсъждане ще завърши с обобщение на събраните мнения от гражданите.
Място на провеждане: Клуб на пенсионера (гр. Горна Оряховица, ул. "Вичо Грънчаров" №19)
 
Програма:
 • 17:15-17:30 часа: Регистрация на участниците;
 • 17:30-17:45 часа: Откриване на общественото обсъждане;
 • 17:45-18:30 часа: Представяне на проектните идеи за социалната зона по ИПГВР на гр. Горна Оряховица;
 • 18:30-19:00: Широка обществена дискусия;
 • 19:00-19:15: Обобщение и закриване.

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в общественото обсъждане.

Предварително благодарим за проявения интерес!

Екипът на ДЗЗД Обединение "Горна Оряховица 2020"


26.09.2014 Покана за обществено обсъждане

PDFПечатЕ-поща

Последна промяна от Сряда, 28 Октомври 2015г. Автор: Христо Харлов Вторник, 16 Септември 2014г.

Покана за участие в обществено обсъждане на тема
"Зони за въздействие на град Горна Оряховица"
На 26.09.2014 г. ще се проведе обществено обсъждане по проект “Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Горна Оряховица”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” и се разработва от ДЗЗД Обединение "Горна Оряховица 2020". Обединението включва две фирми – Национален център за териториално развитие ЕАД и „Илия Бурда“ ЕООД.  
ИПГВР на град Горна Оряховица е основен документ за развитие на нашия град за периода до 2020 г., който в значителна степен ще определи възможностите за ползване на средства от оперативните програми 2014-2020 г. С помощта на ИПГВР се търси подкрепа за реализиране на важните стратегически цели за градско развитие, които най-общо могат да бъдат формулирани като:
 • Устойчиво и балансирано развитие за подобряване на условията на живот, бизнес и рекреация;
 • Подобряване на инфраструктурата и икономическата среда;
 • Подобряване на публичните услуги;
 • Подобряване на екологичното състояние;
 • Пълноценно сътрудничество между различните заинтересовани страни.
Планът ще определи къде и какъв тип инвестиции да бъдат финансирани през програмния период 2014-2020 г. Съгласно Методическите насоки на МРРБ, ще бъдат идентифицирани три зони за въздействие. В тях ще се концентрират мерки и проекти, целящи трайно подобрение на състоянието на територията, а положителният ефект от тяхното изпълнение ще окаже благоприятно въздействие върху цялостното развитие на гр. Горна Оряховица. Зоните за въздействие са три вида и представляват градски територии с определено основно функционално предназначение:
 • Зона с преобладаващ социален характер - градска територия с преобладаващи жилищни функции;
 • Зона с потенциал за икономическо развитие - градска територия с преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности;
 • Зона на публични функции с висока обществена значимост – централни градски части, централни пешеходни зони и други зони с публичен характер.
В рамките на общественото обсъждане, екипът, разработващ ИПГВР ще представи рaботата по първия етап от проекта - анализ, визия, проектни цели и предложения за зони за въздействие и ще се допита до жителите на гр. Горна Оряховица. С тези материали можете да се запознаете подробно на секцията "Документи" на този сайт. Общественото обсъждане е заключителна дейност от етап I„Анализ“. През следващите 2 етапа – „Разработка“ и „Реализация“ ще бъдат разработени стратегическата част на проекта, наборът от проекти, които ще бъдат включени в рамките на ИПГВР, бюджетът и програмата за реализация на ИПГВР, индикаторите, чрез които ще се следи неговото изпълнение и др.
Най-учтиво Ви каним да вземете участие в общественото обсъждане. Предварително благодарим за проявения интерес.

Място на провеждане: Зала №1 в сградата на Община Горна Оряховица (гр. Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев №5)
 

Програма:

 • 16:45-17:00 часа: Регистрация на участниците;
 • 17:00-17:30 часа:

Откриване на общественото обсъждане – инж. Добромир Добрев, Кмет на община Горна Оряховица;

Представяне на основните задачи на ИПГВР на гр. Горна Оряховица – арх. Ира Кънева;

Представяне на резултатите от анализа, визията, проектните цели и предложенията на зони за въздействие на гр. Горна Оряховица – арх. Стойчо Мотев.

 • 17:30-19:00: Широка обществена дискусия – арх. Ира Кънева, арх. Стойчо Мотев;
 • 19:00-19:30: Обобщение и закриване – инж. Добромир Добрев.

 

Предварително благодарим за участието!

Екипът на ДЗЗД Обединение "Горна Оряховица 2020"


10.09.2014 Фокус групи

PDFПечатЕ-поща

Последна промяна от Сряда, 17 Септември 2014г. Автор: Христо Харлов Вторник, 16 Септември 2014г.

На 10.09.2014 г. в сградата на община Горна Оряховица в зала №1 бяха проведени фокус групи на тема: „Град Горна Оряховица – Проблеми и Възможности. Очаквания, Визия и Приоритети за развитие 2014 – 2020” със заинтересовани лица: „Местна администрация”, „НПО сектор” и „Бизнес” по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Горна Оряховица”.

Главният архитект на община Горна Оряховица Христо Харлов откри фокус групите и даде думата на екипа на ДЗЗД Обединение „Горна Оряховица 2020”, разработващ проекта. Представители на екипа бяха следните ключови и неключови експерти: арх. Ира Кънева, арх. Стойчо Мотев, арх. Стефан Минчев, трансп. инж. Гергана Кривошапкова, ик. Вероника Иванова, ик. геогр. Димитър Димитров, трансп. инж. Димитър Попов, урб. Мария Иванова и урб. Соня Григорова. Арх. Стойчо Мотев - основен модератор и член на екипа по изготвяне на ИПГВР на град Горна Оряховица обясни същността на проекта и важността му за развитието на града до 2020 г.

Кметът на общината инж. Добромир Добрев присъства на откриването и встъпителната част на фокус групите.

В рамките на фокус групите се дискутираха следните въпроси:

 1. Посоката, в която се променя град Горна Оряховица през последните 10 г.;
 2. Силните и слаби страни на града;
 3. Какво би могло да се направи за подобряване облика на града;
 4. Мнението за състоянието на квартала, в който живеят участниците във фокус групата;
 5. Състоянието на конкретни елементи на градската среда на квартала, в който живеят участниците;
 6. Обсъждане на предложената Визия на град Горна Оряховица от екипа на ДЗЗД „Обединение Горна Оряховица 2020”;
 7. Предлаганите от екипа на ДЗЗД „Обединение Горна Оряховица 2020” трите регламентирани зони за въздействие;
 8. Предложения от участниците във фокус групата на конкретни идеи за града.