1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Местоположение


Община Горна Оряховица е разположена върху 318 кв.км и включва 14 селища (2 града и 12 села).
Център на Общината е град Горна Оряховица, който е разположен в Североизточна България, в подножието на Арбанашката планина, по поречието на река Янтра и се намира на 25о42’ източно от Гринуич.
Средната надморска височина на селището е 218 м.
Най-ниската точка от брега на р. Янтра е с надморска височина 92 м, докато най-високото плато над града “Камъка” е високо 412 м.
Общината е с важно геостратегическо положение, тъй като на нейната територия се пресичат важни международни и местни транспортни артерии.
Оста на международния транспортен коридор N: 9 минава през нейната територия (свързва Мала Азия с Източна и Северна Европа през Балканския полуостров). Оста на Хиперборейския път също минава през територията на общината (Албания-Македония-Г. Оряховица-Русе).

Предимства на Общината:
     •    Разположена на международен път Е-85, който е част от европейски транспортен коридор №9
     •    Третият по големина в Република България ж.п. възел
     •    Наличие на международно летище
     •    Голям енергиен център
     •    Налична газификация
     •    Развита хранително - вкусова, шивашка, химическа промишленост и машиностроене
     •    Атрактивни индустриални сгради и терени
     •  Наличие на конкурентноспособни специалисти в сферата на електротехниката,машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост, икономиката селското стопанство, ж.п. транспорта
     •    Общинска администрация със сертификат за качество EN ISO 9001: 2000, подкрепяща бизнеса
     •    Улеснено обслужване на малкия бизнес чрез Гише на предприемача
     •  Горна Оряховица отстои на 3 км. от архитектурен резерват Арбанаси и на 7 км. от Старопрестолния град Велико Търново.


ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Климат - умерено континентален, със средни годишни температури 12.5°С  измерени на международното летище в гр. Горна Оряховица.
Земя - Горнооряховския район е известен с алувиално-ливадните си почви – природно богатство предопределило още от древността земеделския му облик.
Обработваемата земя в Общината е в размер на 182 871 дка и се стопанисва от 11 земеделски кооперации и частни стопанства.
Водни ресурси
Водните ресурси включват повърхностни и подпочвени води. Те имат изключително голямо битово и стопанско значение.
Фактът, че градът и Общината на която е център, са разположени по поречието на реките Янтра и Росица, обяснява дълбочината на подпочвените води за собствени водоизточници за промишлени нужди, която е от 6 до 12 метра. На територията на Общината са разположени 16 язовира, които са с местно значение.
Градът и останалите 12 селища в района са централното водоснабдени за питейни и битови нужди.
Горски фонд
Географската характеристика на Горна Оряховица се допълва и от разнообразието на растителността и животинския свят.
Растителност, която в отделни случаи има уникален характер. Такъв рядък растителен вид, превърнал се в символ на вечността на града, е божурът.
Наличният горски фонд на общината възлиза на 17 607 хектара. От тях иглолистни 903.4 хектара – 5.13%, и широколистни 15 608 хектара-88.6%. Държавен горски фонд – 16 512 хектара - 93.78% от наличния горски фонд. Най-разпространени са : иглолисти – бор; широколистни – цер.
Дивечово стопанство
В района на Божур поляна гнездят защитените от закона скални орли – картали, а от няколко години сезонно жилище до тях са си изградили и няколко двойки черни щъркели. През зимата често по течението на р.Янтра се виждат лебеди. Богата и разнообразна е фауната на Горнооряховска община. Горските масиви и прилежащите райони се обитават от едър дивеч: елени, сърни, дива свиня; дребен дивеч: зайци; пернат дивеч: фазан, яребици; вреден дивеч: вълци и чакали.
     Отчитайки голямото разнообразие на животински свят на територията на Общината предвиждаме съвместно с горското стопанство развитие на международния ловен туризъм.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

 • Банер

Комисия за защита

 • Банер

Община приятел на детето

 • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Регистрация

Превод

EnglishBulgarianDanishFrenchGermanItalianRussianSpanish

ВАЖНО

Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци в Горна Оряховица Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Горна…

Сигнали за корупция

 • Телефон: 0618 21506
  Е-mail:
  korupcia@g-oryahovica.org

Карта на Горна Оряховица

Качество на атмосферния въздух

 • Банер

Времето в Горна Оряховица