1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

 Дневен ред за заседанието на 27 април 2017г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на  27 април 2017 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

Точка Относно Допълнителен файл
1.
800x600

Анализ за състоянието и годишния отчет на „Общински пазари - Горна Оряховица“ ЕООД за 2016г.

Допълнителен файл
2.
Анализ за състоянието и годишния отчет на „Търговия за бита“ ЕООД - гр. Горна Оряховица за 2016г.
3.

Питания и отговор на питания

Допълнителен файл
4.
Изменение на приходната част на бюджета, предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнение на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и изменение на сметки за средства от Европейския съюз.
5.

Издаване на запис на заповед от община Горна Оряховица в полза на Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - Главна дирекция „ЕФМПП“, обезпечаващ авансово плащане по изпълнението на проект „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на иновативни интегрирани социално - здравни услуги на уязвими групи в община Горна Оряховица“ по процедура „Активно включване“ BG05M9OP001-2.005, договор № BG05M9OP001-2.005-0040-C01.

6.
Вземане на решение за разпределяне на натрупаната печалба от минали години в „Търговия за бита“ЕАД гр.Горна Оряховица. Допълнителен файл
7.

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
8.

Учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещение с площ 28,19 кв.м. - частна общинска собственост, находящо се на III етаж в сграда с адрес гр. Г. Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 11, попадаща в УПИ IV – 637, кв. 102 по плана на гр. Г. Оряховица съгласно АОС № 135/11.08.1997г.

Допълнителен файл
9.

Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ II –за ЖСв кв. 42по плана на гр. Горна Оряховица – район „Север” с площ от 2353,00 кв. м., съгласно АОС № 1246/05.04.2002г.

Допълнителен файл
10.

Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост, УПИ XXVII – за пр., скл. и търг. д-ств кв. 241по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица с площ от 800,00 кв.м., съгласно АОС № 4000/27.03.2017г.

Допълнителен файл
11.
Продажба на урегулиран поземлен имот - частна  общинска собственост, УПИ II,  кв. 5a  по плана на с. Писарево, общ.  Горна Оряховица с обща  площ от 840,00 кв.м., съгласно АОС № 4161/10.04.2017г. Допълнителен файл
12.
Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващо общинско жилище - УПИ I –За ЖС, пл. № 5198 в кв. 61 по плана на район „Север”, гр. Горна Оряховица с площ от 40,25 кв.м., заедно с придаващото се към апартамента избено помещение и отстъпено право на строеж от 3,70 кв. м. съгласно АОС № 75/09.01.1997г. Допълнителен файл
13.

Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващо общинско жилище - УПИ III –за ЖС, гаражи и магазини, пл. № 5390 в кв. 65 поплана на район „Север”, гр. Горна Оряховица с площ от 59,06 кв. м., заедно с придаващото се към апартамента избено помещение и отстъпено право на строеж от 3,86 кв. м. съгласно АОС № 213/27.10.1997г.

Допълнителен файл
14.
Продажбана недвижим имот, частна общинска собственост, представляващо общинско жилище - УПИ VII –за ЖС, пл. № 3000 в кв. 229 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица с площ от 34,34 кв. м., заедно с придаващото се към апартамента избено помещение и отстъпено право на строеж от 4,30 кв. м. съгласно АОС № 99/17.02.1997г.
15.
Предложение за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно помещение, с площ 9,00 кв.м., находящо се на първи етаж в сградата бивш ОБС на пл. „Георги Измирлиев” № 4, гр. Горна Оряховица, УПИ IV, кв. 794 по плана на гр. Горна Оряховица - ЦГЧ, съгласно АОС № 92/17.02.1997г.
16. За отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно помещение, магазин с площ 22,00 кв.м., находящо се на първи етаж в сградата на кметство с. Поликраище на ул. „Павел Пенев” № 29, УПИ XI – за кметство и поща, кв. 78 по плана на с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, съгласно АОС № 1242/11.03.2002г.  Допълнителен файл
17. Продажба на имот, частна общинска собственост - земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот № 74.1495 – лозови насаждения /нетерасирани/, местност „Ловна хижа”, землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с площ 497,00 кв. м. Допълнителен файл
18.

Прекратяване правото на ползване върху имот общинска собственост, предоставено на „Търговия за бита“ ЕАД гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
19.

Изменение в Наредбата за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
20.  Обявяване на празника на град Горна Оряховица - 29.05.2017 г. за неработни, неучебни и неприсъствени дни.  Допълнителен файл
21.  Преобразуване чрез вливане на общински училища.  Допълнителен файл
22.  Създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица и Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица на второ четене. Допълнителен файл 
23.  Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец май 2017 г. Допълнителен файл 
24.  Изказване на гражданин на сесия на Общински съвет. Допълнителен файл 

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

http://www.g-oryahovica.org/

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица