1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

 Дневен ред за заседанието на 26 април 2018г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на  26 април 2018 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в град Горна Оряховица,  при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

Точка Относно Допълнителен файл
1.

 Анализ на финансово - икономическо състояние и годишен отчет на „Общински пазари - Горна Оряховица“ - ЕООД за 2017 г.

 

Допълнителен файл
2.

Анализ на финансово- икономическо състояние и годишен отчет на „Търговия за бита ЕООД“ - в ликвидация Горна Оряховица“ -  за 2017 г.

3.

Питания и отговор на питания.

 

Допълнителен файл
4.

 Промени в разходната част на бюджета и в Поименния списък за капиталови разходи за местните дейности.       

 

5.

 Одобряване разходите за командировки през първото тримесечие на 2018 г.

6.

 

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Горна Оряховица.

Допълнителен файл

7.

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ : ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ ОТ 16,00 КВ.М. В СГРАДА , НАХОДЯЩО СЕ В УПИ II - „ ЗА КМЕТСТВО, АДМ. СГРАДА, МЛАДЕЖКИ КЛУБ, ПОЩА, ЧИТАЛИЩЕ, МВР, СНЕГ БАР, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА“ , КВ. 28 ПО ПЛАНА С. ПЪРВОМАЙЦИ, ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СЪГЛАСНО АОС№ 2517/ 25.04.2012 Г., ЗА СРОК 3/ ТРИ/ ГОДИНИ.

 Допълнителен файл
8.

За отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, а именно помещение, представляващо манипулационна и сервизни помещения в Здравна служба с площ 20,00 кв.м., находящо се в с. Янтра , съгласно АОС№ 1407/04.03.2004г. за срок 3/ три/ години.

Допълнителен файл
9.
Одобряване на Подробен устройствен план / План  за застрояване/ за поземлен имот №100070/ проектен № 100072, местност „Самоводски път“ по картата на възстановената собственост за землището на село Първомайци, Община Горна Оряховица, област Велико Търново, обект „Промяна предназначението от земя за земеделско ползване в терен за предимно производствена дейност “. Допълнителен файл
10.

СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ОБЕКТ: ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ДЕТАЙЛИ, ВЪЗЛИ И ЕЛЕМЕНТИ С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И КАФЕ- АПЕРИТИВ“, НАМИРАЩО СЕ В ПИ 258014 ПО КВС, ГР. ЛЯСКОВЕЦ, М.БРОДА, ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КЪМ ЗРУ 20 КV НА П/СТ 110/20/10 КV „ГОРНА ОРЯХОВИЦА- ИЗТОК“.

Допълнителен файл
11.

ПРОМЯНА НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ - С ОБХВАТ УПИ XIV - ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КВ. 5 ПО ПЛАНА НА ГАРА ГОРНА ОРЯХОВИЦА.

Допълнителен файл
12.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА (2017-2018), ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА С РЕШЕНИЕ № 556 ОТ ПРОТОКОЛ №35/26.10.2017Г.

Допълнителен файл
13.

 

Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ. 

 

Допълнителен файл
14.
УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- ЙОВКОВЦИ“ ООД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

15.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА УЧАСТИЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА МАНДАТА И ПОЗИЦИЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ЙОВКОВЦИ“ ООД - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

 

16.

 

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА - 29.05.2018 ЗА НЕРАБОТНИ, НЕУЧЕБНИ И НЕПРИСЪСТВЕНИ ДНИ.

 

 Допълнителен файл
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
   
       
       
       
 
 
 
 
 

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

http://www.g-oryahovica.org/

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица