1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

 Дневен ред за заседанието на 27 юли 2017г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на  27 юли 2017 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

Точка Относно Допълнителен файл
1.
Приемане на отчета на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица към 30.06.2017г. Допълнителен файл
2.
Информация за административното обслужване и работа с гражданите в общинска администрация на община Горна Оряховица за периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г.
3.
Отчет за изпълнение на строителната програма на община Горна Оряховица съгласно поименния списък за капиталови разходи на община Горна Оряховица за периода 01.01.2017г. - 30.06.2017г
4.
Отчет за изпълнение на Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост 2016г. за първото шестмесечие на 2017 г.
5.

Отчет за дейността на Общински съвет Горна Оряховица и неговите комисии за първото полугодие на 2017 г

6.
Приемане на Наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица на първо четене. Допълнителен файл
7.

Питания и отговор на питания

Допълнителен файл
8.

Одобряване разходите за командировки през второто тримесечиена 2017 г. на Председателя на Общинския съвет и на Кмета на общината.

Допълнителен файл
9.

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
10.

Продажба на поземлен имот с пл. № 5192, в кв. 47 по плана на район „Север”,  гр. Горна Оряховица с площ от 1385,00 кв.м., съгласно АОС № 4513/11.07.2017г.

Допълнителен файл
11.
Продажба на имот – частна общинска собственост УПИ III - 63, в кв. 11 по плана на с. Правда,  община Горна Оряховица с площ от 900,00 кв.м., съгласно АОС № 1898/30.04.2009г. Допълнителен файл
12.

Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 000143 – стр. матер. – депо, находящ се в местността „Равнище” в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица с площ от 16,827 дка., съгласно АОС № 4514/17.07.2017г.

Допълнителен файл
13.

Учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещение с площ 23,00 кв.м. - частна общинска собственост, находящо се на I етаж в сграда с адрес гр. Г.Оряховица, пл. ”Георги Измирлиев” № 2, попадаща в УПИ IV, кв. 794 по плана на гр. Г.Оряховица съгласно АОС № 92/17.02.1997г.

Допълнителен файл
14.
Отдаване под наем на имоти - ниви, местност „Полето - под завода“, в землището на гр. Долна Оряховица
15.
Отдаване под наем на имот № 000025 – язовир, по плана за земеразделяне на с. Горски горен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, местността „Сушишки баир” с площ от 41,837 дка, публична общинска собственост, съгласно А.П.О.С. № 249/08.12.1997г., за срок от 10 /десет/ години.
16. Отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица.  Допълнителен файл
17. Изменение на Решение № 483 от Протокол № 31/29.06.2017г. на Общински съвет – Горна Оряховица. Допълнителен файл
18.

 

Възлагане управлението на рибните ресурси в имот № 000032 – язовир, по плана за земеразделяне на гр. Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица, местността „Кошарите” с площ от 25,185 дка, публична общинска собственост, съгласно А.П.О.С. № 242/08.12.1997г., за срок от 10 /десет/ години.
Допълнителен файл
19.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 1 в УПИ II – за гаражи, кв. 7 по плана на р – н „Север”, гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
20.  Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 3 в УПИ III – за гаражи, кв. 15 по плана на р – н „Север”, гр. Горна Оряховица.  Допълнителен файл
21.  Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 4 в УПИ III – за гаражи, кв. 15 по плана на р – н „Север”, гр. Горна Оряховица.  Допълнителен файл
22.  Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 5 в УПИ III – за гаражи, кв. 15 по плана на р – н „Север”, гр. Горна Оряховица. Допълнителен файл 
23. 

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 6 в УПИ III – за гаражи, кв. 15 по плана на р – н „Север”, гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл 
24.  Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 7 в УПИ III – за гаражи, кв. 15 по плана на р – н „Север”, гр. Горна Оряховица Допълнителен файл 
25.

Даване на съгласие за изграждане на паркинг по улица с о.т. 827 - 826 - 1007  /ул. „Св. Княз Борис I“ по подробния устройствен план на ИПЗ - гр. Горна Оряховица.

 Допълнителен файл
 26. Одобряване на подробен устройствен план /план застрояване и парцеларен план/ за поземлен имот № 61.583, местност „Бабенец“, землище на гр. Горна Оряховица.  Допълнителен файл
27. Определяне на средищните детски градини и училища на територията на община Горна Оряховица за учебната 2017/2018 година.  Допълнителен файл
28. Определяне на представител на Община Горна Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на Община Горна Оряховица по дневния ред на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр.Велико Търново. Допълнителен файл 
 29. Определяне на представител на община Горна Оряховица в извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД, ЕИК 104510514, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. "Ниш" 1, което ще се проведе на 07.08.2017г. от 11.00 часа и съгласуване на позицията му по въпросите, включени в предложения дневен ред.  Допълнителен файл
 30. Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месеците август и септември 2017 г. Допълнителен файл 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

http://www.g-oryahovica.org/

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица