1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

 Дневен ред за заседанието на 18 май 2017г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на  18 май 2017 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

Точка Относно Допълнителен файл
1.
Информация за състоянието на частната и публична общинска собственост при община Горна Оряховица за 2016г. и първото тримесечие на 2017г. Допълнителен файл
2.
Информация за изпълнение на национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Горна Оряховица.
3.

Питания и отговор на питания

Допълнителен файл
4.
Даване на съгласие  за издаване на запис на заповед във връзка с изпълнението на одобрен проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България“
5.

Одобряване разходите за командировки през първото тримесечие на 2017 г. На Председателя на Общинския съвет и на Кмета на общината.

6.
Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Горна Оряховица. Допълнителен файл
7.

Предоставяне безвъзмездно за стопанисване управление на имот публична общинска собственост от ОУ “Васил Левски“ с.Върбица на ДГ “Слънчице“ с.Върбица.

Допълнителен файл
8.

Утвърждаване насписък с общински жилища, за продажба на лица, настанени в тях по административен ред и продажбана недвижим имот,частнаобщинскасобственост, представляващобщинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Хан Крум” № 5, вх. А, ет.2, ап.6, находящ се вУПИ VII –за ЖС, пл. № 2999 в кв. 229 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица с площ от 34,69 кв.м., заедно с придаващото се към апартамента избено помещение с площ от 3,83 кв.м. и отстъпено право на строеж от 38,57 кв.м съгласно АОС № 223/12.11.1997г.

Допълнителен файл
9.

Даване на съгласие за издаване на разрешение за ползване по реда на Закона за водите на язовир „Конски дол“ в землището на гр. Долна Оряховица.

Допълнителен файл
10.

Отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост в землището на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
11.
Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост: Имот № 151005 - нива, в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, III категория с площ от 9,727 дка. Допълнителен файл
12.
Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост: Имот № 000198 - полска култура, в землището на с. Крушето, община Горна Оряховица, IV категория с площ от 35,531 дка. Допълнителен файл
13.

Oтдаване под наем наобщински терен, частна общинска собственост , находящ се на УПИ I –за КОО в квартал 200 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион.

Допълнителен файл
14.
Отстъпване право на строеж за гаражна клетка  № 1 в УПИ ХVIII – за гаражи и озеленяване, кв. 83 по плана на  гр.  ДолнаОряховица, община Горна Оряховица.
15.
Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 2 в УПИ II – за ЖС, кв. 2 по плана на р – н „Север”, гр.  Горна Оряховица.
16. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 4 в УПИ III – за ЖС, гаражи и магазини, кв. 65 по плана на р – н „Север”, гр.  Горна Оряховица.  Допълнителен файл
17. Разрешение  за  изработване на проект за частично изменение  /ЧИ/ на  подробен  устройствен план  / ПУП/ план за регулация и план застрояване / ПРЗ/  за поземлени имоти с идентификатори: № 23100.501.298за който е отреден УПИ І – 298 в кв.42;  №23100.501.313 за който е отреден УПИ ХVІІІ-313 и УПИ ХІХ – 313 в кв. 42; № 23100.2059 за който е отреден УПИ ІV – 314 в кв. 43 и № 23100.501.2060 за който е отреден УПИ ІV – 314 в кв. 43  по кадастралната карта на с. Драганово и регулационния план на с. Драганово. Допълнителен файл
18.

 

Приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: Имот № 255117 по плана на земеразделяне на гр. ДолнаОряховица с площ от 2073,00 кв.м., ведно с построените в него сгради:

 

-          двуетажнасграда – ветеринарна лечебница в стопанския двор по плана на земеразделяне на гр. ДолнаОряховица с площот 156,00 кв.м.

 

-          монолитна двуетажнасграда в грубстроежсъс ЗП 218,00 кв.м.

Допълнителен файл
19.

Изменение на Наредба за определянето и администриранетона местните такси и цени на услуги на територията на Община Горна .Оряховица

Допълнителен файл
20.  Определяне на представител на Община Горна Оряховица за  участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на Община Горна Оряховица за участие в редовно годишно отчетно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД гр. Велико Търново  Допълнителен файл
21.  Определяне на общински съветници за членове на комисията за разглеждане на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Млада Горна Оряховица“.  Допълнителен файл
22.  Определяне на общински съветник в състава на комисията за разглеждане на постъпилите кандидатури извършване на подбор за членове на Съвета на децата. Допълнителен файл 
23.  Определяне на общински съветник в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. Допълнителен файл 
24.  Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец юни 2017 г. Допълнителен файл 

Предложение относно вземане на решение за закрито заседание на Общинския съвет.

 Допълнителен файл
 26. Предложениe относно удостояване със звание „Почетен гражданин на град Горна Оряховица” .  Допълнителен файл
27. Обсъждане на предложения за присъждане на годишни награди на Община Горна Оряховица.  Допълнителен файл

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

http://www.g-oryahovica.org/

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица