1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

 Дневен ред за заседанието на 25 януари 2018г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на  25 януари 2018 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

Точка Относно Допълнителен файл
1.

 

Приемане на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица за 2018г.

 

Допълнителен файл
2.

Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2018 година на Община Горна Оряховица.

3.
Приемане на Годишен план за работа, който съдържа приоритетите в дейността по приватизация за 2018г., както и прогноза за приходите и разходите.

 

4.

Информация за административното обслужване и работа с граждани в Общинска Администрация Горна Оряховица, 01.01.2017г. - 31.12.2017г.

 

5.

Отчет  за дейността на Общински съвет Горна Оряховица и неговите комисии за второто полугодие на 2017г.

 

6.
Питания и отговор на питания.

 

 

7.

Изменение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет гр. Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Допълнителен файл
8.
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в  Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

 

Допълнителен файл
9.

Определяне на основните месечни заплати и допълнителни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит на кмета на общината и кмет на кметство.

 

Допълнителен файл
10.

Одобряване разходите за командировки през четвъртото тримесечие на 2017г.

 

Допълнителен файл
11.

Молба  за отпускане на еднократна помощ.

 

Допълнителен файл
12.

Молба  за отпускане на еднократна помощ.

 

Допълнителен файл
13.

Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Горна Оряховица.

 

Допълнителен файл
14.

Предаване на активи на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК „ Йовковци“ ООД, Велико Търново за управление.   

 

15.

Дарение на вещи - частна общинска собственост на Народно читалище „Братя Грънчарови - 2002“, гр. Горна Оряховица. 

 

16.

Прекратяване на съсобственост в имоти, частна общинска собственост, както следва: УПИ I - 475, кв. 118 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, с обща площ от 430,00 кв.м., съгласно АОС № 4675/ 10.01.2018г. и УПИ XVIII - 475, кв.118 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, с обща площ от 358,00 кв.м., съгласно АОС № 4676/ 10.01.2018г.

 

 Допълнителен файл
17.

Отдаване под наем на 1кв.м. площ, за поставяне на 1бр. автомат за продажба на безалкохолни напитки, находяща се във фоайе в Спортна зала „Никола Петров“, попадаща в УПИ I - за стадион, ресторант, спортни зали и озеленяване, кв. 199 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АПОС № 89/ 17. 02.1997г. за срок от 3 / три/  години.

 

Допълнителен файл
18.

Отстъпване право на строеж за гаражна клетка № 1 в УПИ I- за гаражи, кв.810 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица.

 

Допълнителен файл
19.

Отстъпване право на строеж за гаражна клетка № 1 в УПИ V- за гаражи, кв.2 по плана на район „ Север“, гр. Горна Оряховица.

 

Допълнителен файл
20.

Отстъпване право на строеж за гаражна клетка № 28 в УПИ II - за гаражи, кв.12 по плана на район „Север“, гр. Горна Оряховица.

 

 Допълнителен файл
21.

Одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, с обхват ПИ № 0.136 - местен път по КВС на гр. Горна Оряховица.

 

Допълнителен файл
22.

Даване на съгласие и одобрение на пазарна оценка за учредяване на право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения през имоти частна - общинска собственост попадащи в урбанизираната територия на гр. Горна Оряховица, съгласно схема за обект  „Изграждане на подземно - тръбна, кaнална мрежа в гр. Горна Оряховица“, Община Горна Оряховица.

 

Допълнителен файл 
23.

Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Горна Оряховица за 2018 година.

 

Допълнителен файл 
24.

Приемане на Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Горна Оряховица за подкрепа на интеграционните политики ( 2014- 2020) за 2017 година.

 

Допълнителен файл 
25. 

Утвърждаване на актуализиран  „План за противодействие на тероризма в Община Горна Оряховица“.

 

Допълнителен файл  
26. 

Упълномощаване на кмета на Община Горна Оряховица да подпише меморандум за сътрудничество с  „Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД.

 

Допълнителен файл  
27.   

Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец февруари 2018 г.

 
   
       
       
       
 
 
 
 
 

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

http://www.g-oryahovica.org/

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица