1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

 Дневен ред за заседанието на 28 септември 2017г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на  28 септември 2017 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

Точка Относно Допълнителен файл
1.
Информация за състоянието на противопожарната защита в община Горна Оряховица. Допълнителен файл
2.
Приемане на Наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица на второ четене.
3.
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
4.
Питания и отговор на питания
Допълнителен файл
5.

Компенсирани промени в приходната и разходната част на бюджета за местни дейности, в поименния списък за капиталови разходи и в сметките за средства от Европейския съюз.

6.

Допълнение на т.11 от решение № 330, протокол № 25/26.01.2017г. за списък на длъжностите, за които ще се плащат транспортни разходи.

Допълнителен файл
7.

Изразяване на мотивирано мнение по искано опрощаване по преписка №94-05-101от07.07.2017 г. От Администрация на Президента.

Допълнителен файл
8.

Молба за отпускане на еднократна финансова помощ.

Допълнителен файл
9.

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
10.

Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а именно помещение - кабинет № 206, с площ16,19 кв.м. и идеални части от общите части с площ от 8,11 кв.м., находящ се в сградата на Стоматологична поликлиника в УПИ IV – "за стоматология", кв. 232 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 159/06.10.1997г., за срок от 3 /три/ години.

Допълнителен файл
11.

Продажба наимот, частна общинска собственост, земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот №64.738ниви /орна земя/, местност „Бабенец”, в землището на гр. Горна Оряховица, Vкатегория, с площ от 636,00 кв.м.

Допълнителен файл
12.

Продажба наимот, частна общинска собственост, земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот №64.740ниви /орна земя/, местност „Бабенец”, в землището на гр. Горна Оряховица, Vкатегория, с площ от 908,00 кв.м.

Допълнителен файл
13.

Продажба наимот, частна общинска собственост, земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот №64.1088ниви /орна земя/, местност „Бабенец”, в землището на гр. Горна Оряховица, Vкатегория, с площ от 823,00 кв.м.

Допълнителен файл
14.

Продажба наимот, частна общинска собственост, земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот №64.739ниви /орна земя/, местност „Бабенец”, в землището на гр. Горна Оряховица, Vкатегория, с площ от 660,00 кв.м.

15.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 4 в УПИ II – за гаражи, кв. 12 по плана на р – н „Север”, гр. Горна Оряховица. 

16. Разрешаване за изготвяне на проект Подробен устройствен план – Парцеларенплан /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии – за допълнително водоснабдяване на с. Горски Долен Тръмбеш с обхват ПИ № 000240 – водостопанско съоръжение по КВС в землището на с. Горски Долен Тръмбеш  Допълнителен файл
17.

Даване на съгласие за подаване на проектно предложение за създаване на общинско социално предприятие „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”, посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.010 „Развити е насоциалното предприемачество“ и даване на съгласие за предоставяне на помещения в сгради общинска собственост за нуждите на проекта.

Допълнителен файл
18.

 

Актуализиране на Програма за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица с период на действие 2015 - 2020 г.

Допълнителен файл
19.

Утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от Общински горски фонд /ОГФ/ за 2018 г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ.

Допълнителен файл
20. 

Даване на съгласие за издаване на разрешение за ползване по реда на Закона за водите на язовир „Кортин“ в землището на с.Драганово.

 Допълнителен файл
21. 

Промяна в утвърдените промени в училищната мрежа за учебната 2017/2018 година за ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Поликраище.

 Допълнителен файл
22. 

Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Горна Оряховица.

Допълнителен файл 
23. 

Изменение на Наредба за разполагане на външна реклама, фирмени надписи и информационно – указателни табели, обяви и други на територията на община Горна Оряховица.

Допълнителен файл 
24. 

Изменение на Наредба за организация и безопасност на движението в община Горна Оряховица.

Допълнителен файл 
25.

Проект за обект: „Автобусна спирка пл.“А.Буров“ и обособяване на 4 бр. паркоместа за изчакващи автобуси, гр. Горна Оряховица“, Община Горна Оряховица.

 Допълнителен файл
 26.

Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец октомври 2017 г.

 Допълнителен файл
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

http://www.g-oryahovica.org/

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица