1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

 Дневен ред за заседанието на 30 март 2017г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на  30 март 2017 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

Точка Относно Допълнителен файл
1.

Информация за състоянието на обществения ред и престъпността на територията на РУ Горна Оряховица за 2016г.

Допълнителен файл
2.
Анализ на състоянието и годишен финансов отчет на МБАЛ „Св.Ив.Рилски”ЕООД гр.Г.Оряховица за 2016г. и инвестиционна програма на дружеството за 2017 г.
3.

Анализ на състоянието и годишен финансов отчет на „Диагностично-консултативен център”ЕООД гр.Г.Оряховица за 2016г. и инвестиционна програма на дружеството за 2017 г.

4.
Отчет за изпълнение на строителната програма на Община Горна Оряховица за 2016 г.
5.

Приемане на отчета за изпълнение на Годишния план за работа по приватизация на общинска собственост за 2016 г.

6.
Одобрение на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014 - 2020 през 2016 година. Допълнителен файл
7.

Отчет за изпълнение на мерките, насочени към опазване и подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) и управлението на отпадъците в община Горна Оряховица, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда, включваща Програма за управление и подобряване на КАВ и Регионална програма за управление на отпадъците регион Велико Търново през 2016 година.

Допълнителен файл
8.

Създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица и Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица на първо четене.

Допълнителен файл
9.

Питания и отговор на питания

Допълнителен файл
10.

Даване на съгласие за подаване на проектно предложение „Създаване на общинско социално предприятие „Спомагателни дейности“ община Горна Оряховица“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г.

Допълнителен файл
11.
Промени в разходната част на бюджета и в Поименния списък за капиталови разходи за държавни и местни дейности. Допълнителен файл
12.
Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране изпълнението на проект „Подобряване на условията за икономическо развитие“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-225 от 24.10.2016 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Допълнителен файл
13.

Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране изпълнението на проект „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-100 от 16.09.2016 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Допълнителен файл
14.
Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране изпълнението на проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-224 от 24.10.2016 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
15.
Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране изпълнението на проект „Изграждане на приют в гр. Горна Оряховица“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-90 от 15.09.2016 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
16. Молба до Общински съвет Горна Оряховица с вх.№ 27/18.01.2017 г. от Фондация „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ за освобождаване изцяло от заплащане на таксата битови отпадъци.  Допълнителен файл
17. Избиране на одитор/специализирано одиторско предприятие/ на „ДКЦ“ ЕООД, който да завери годишния финансов отчет за 2016 г. на дружеството. Допълнителен файл
18.

Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Допълнителен файл
19.

Даване на съгласие за увеличаване на капитала на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица“ ЕООД.

Допълнителен файл
20.  Одобряване разходите за командировки през четвъртото тримесечие на 2016 г. на Председателя на Общинския съвет и Кмета на общината.  Допълнителен файл
21.  Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Горна Оряховица.  Допълнителен файл
22.  Предоставяне от Държавата на Община Горна Оряховица безвъзмездно право на управление върху обект, публична държавна собственост, археологическа ценност от национално значение - групова археологическа недвижима културна ценност „Крепост Ряховец“, разположена в землището на с.Първомайци, община Горна Оряховица за срок от 10 /десет/ години. Допълнителен файл 
23.  Продажба на урегулиран поземлен имот - частнаобщинскасобственост,УПИ I – за търговияв кв. 5по плана на гр. Горна Оряховица – район „Север” с площ от 1095,00 кв.м., съгласно АОС № 557/22.03.2001г. Допълнителен файл 
24.  Прекратяване на съсобственост вимот, частна общинска собственост, а именно: УПИ ХIХ – 2469,2470, кв. 169 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, с обща площ от 784,00 кв.м., съгласно АОС № 3981/10.03.2017г. Допълнителен файл 
25.  Прекратяване на съсобственост вимот, частна общинска собственост, а именно: УПИ IV - 1301, кв. 11 по плана нагр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, с обща площ от 762,00 кв.м., съгласно АОС № 3910/10.03.2017г. Допълнителен файл 
26.
 Прекратяване на съсобственост вимот, частна общинска собственост, а именно: УПИ VII - 5196, кв. 47 по плана нарайон „Север”,гр.Горна Оряховица, с обща площ от 492,00 кв.м., съгласно АОС № 3980/10.03.2017г.  Допълнителен файл
27.
 Отдаване под наем наобщински терен, частна общинска собственост , находящ се на УПИ I –за КОО в квартал 200 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион.  Допълнителен файл
28
 Продажба наимот, частнаобщинскасобственост, земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот №70.1620 – овощни насаждения /нетерасирани/, местност „Под арбанашко бърдо”, в землището на гр.Горна Оряховица, Vкатегория, с площ от 832,00 кв.м.  Допълнителен файл
29.
 Продажба наимот, частнаобщинскасобственост, земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот №63.1085 – лозови насаждения /нетерасирани/, местност „Бабенец”, в землището на гр.Горна Оряховица, Vкатегория, с площ от 785,00 кв.м. Допълнителен файл 
30.
 Отстъпване право на строеж за гаражна клетка  № 11 в УПИ VIII – за ЖС и гаражи, кв. 5 поплана на район „Север”, гр.  Горна Оряховица. Допълнителен файл
 
 31.
Разрешаване за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване /ПУП – ПРи ПЗ/ с обхват УПИ III – 371,3834, за модулна газстанция и пункт за автокозметични услуги, кв.811 по плана на ЦГЧ гр.Горна Оряховица и поземлен имот № 000371 – с НТП - бензиностанция по КВС на гр. Горна Оряховица.  Допълнителен файл 
 32.
Разрешение  за  изработване на проект за частично изменение  /ЧИ/ на  подробен  устройствен план  / ПУП/ план за регулация и план застрояване / ПРЗ/  за поземлени имоти с идентификатори: № 23100.501.298за който е отреден УПИ І – 298 в кв.42;  №23100.501.313 за който е отреден УПИ ХVІІІ-313 и УПИ ХІХ – 313 в кв. 42; № 23100.2059 за който е отреден УПИ ІV – 314 в кв. 43 и № 23100.501.2060 за който е отреден УПИ ІV – 314 в кв. 43  по кадастралната карта на с. Драганово и регулационния план на с. Драганово.  Допълнителен файл
 33.
 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища през 2017 г.  Допълнителен файл
34.  Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Горна Оряховица през 2018 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Горна Оряховица (2016-2020г.). Допълнителен файл 
35.
 Промяна на вида на социални услуги и промяна на Стратегията за развитието на социалните услуги в Община Горна Оряховица (2016-2020г.).  Допълнителен файл
36.  Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Горна Оряховица за 2017 г. Допълнителен файл 
37.  Изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Горна Оряховица. Допълнителен файл 
38.
 
 Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Горна Оряховица.  Допълнителен файл

39.
 
 Приемане на Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица на второ четене.  Допълнителен файл
 40.
 Приемане на Годишен отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Горна Оряховица.  Допълнителен файл
 41.
 Изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица. Допълнителен файл 
 42.
 Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец април 2017 г. Допълнителен файл
 

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

http://www.g-oryahovica.org/

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица