1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 Дневен ред за заседанието на 17 май 2018г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на 17 МАЙ 2018 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Точка Относно Допълнителен файл
1.
Информация за изпълнение на национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Горна Оряховица. Допълнителен файл
2.
Питания и отговор на питания
Допълнителен файл
3.
Промени в приходната и разходната част на бюджета и в Поименния списък за капиталови разходи за местни дейности.
4.

Допълнение на т.11 от Решение № 629, протокол № 39/25.01.2018 г. за списък на длъжностите, за които ще се плащат транспортни разходи.

5.

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Горна Оряховица.

6.

Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост: част от помещение - търговски обект /щанд/ с площ от 11,00 кв.м на II етаж на сграда-градски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за търговски обект, кв.796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година.

Допълнителен файл
7.

Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост: част от помещение - търговски обект /щанд/ с площ от 80,00 кв.м.на II етаж на сграда-градски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за търговски обект, кв.796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година.

Допълнителен файл
8.

Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост: част от помещение - търговски обект /щанд/ с площ от 10,00 кв.м на II етаж на сграда-градски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за търговски обект, кв.796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година.

Допълнителен файл
9.
Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост: част от помещение - търговски обект /щанд/ с площ от 44,00 кв.м. на II етаж на сграда -градски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за търговски обект, кв.796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС №5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година
Допълнителен файл
10.

Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост: помещение с площ от 10,00 кв.м. на II етаж, вход - западен, в сграда - градски универсален магазин, находящо се в УПИ I - за търговски обект, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС №5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година.

Допълнителен файл
11.

Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост:част от помещение - търговски обект /щанд/ с площ от 10,00 кв.м. на II етаж на сграда -градски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за търговски обект, кв.796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС №5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година

Допълнителен файл
12.

Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост: търговска площ от 2,00 кв.м. във фоайето на I етаж в сграда - градски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за търговски обект, кв.796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС №5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година за поставяне на 1 брой АТМ - устройство /банкомат/

Допълнителен файл
13.

Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост: част от помещение - търговски обект /щанд/ с площ от 50,00 кв.м. на II етаж на сграда-градски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за търговски обект, кв.796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ годин.

Допълнителен файл
14.

Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост: част от помещение - търговски обект /щанд/ с площ от 20,00 кв.м на II етаж на сградаградски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за търговски обект, кв.796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година

15.

Отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост: част от помещение - търговски обект /щанд/ с площ от 45,00 кв.м на I етаж в сграда - градски универсален магазин, находяща се в УПИ I - за търговски обект, кв.796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС №5090/02.05.2018г., за срок от 1 /една/ година

16.

Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор № 17107.36.18 - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, по плана на с. Горски Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, VI категория с площ от 67787,00 кв.м. или 67,787 дка, съгласно АОС № 5089/02.05.2018г.

17.
Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 16 в УПИ XII - За гаражи, кв. 30 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица.
18.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 6 в УПИ V - За гаражи, кв. 13 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
19.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 1 в УПИI  - За ЖС, кв. 43 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
20.

Проект за ЧИ на Подробен устройствен план – План за регулация /ПР/ за разделянето на УПИ I – за сладкарски цех и придаване на част от УПИ IV- за гаражи и План за застрояване /ПЗ/ към новообразувания УПИ V  в  кв. 803  по плана на ЦГЧ гр. Горна Оряховица,  с цел промяна предназначението му „За жилищни нужди“

21.

Съгласие за изработване на Проект за ЧИ на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ за  УПИ II – за гаражи и ТП в кв.199 по плана на ЦГЧ, гр.Горна Оряховица, собственост на Община Горна Оряховица

22.
Разрешаване за изготвяне на проект Подробен устройствен план – План за регулация,  План за застрояване, Парцеларен план на трасе за електроснабдяване и Парцеларен план на трасе за водоснабдяване за жилищни нужди, с цел промяна предназначението на ПИ 71.829; ПИ 71.830; ПИ.71.831 и ПИ 71.832 по плана на новообразуваните имоти, местност ”Ловна хижа” в землището на гр. Горна Оряховица.
Допълнителен файл
23.

Промени в Общинската транспортна схема.

Допълнителен файл
24.

Определяне на представител на Община Горна Оряховица за участие в редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „ Д-р Стефан Черкезов“ АД, ЕИК 104510514, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, което ще се проведе на 05.06.2018г. от 11:00 часа и съгласуване на позицията му по въпросите, включени в приложения дневен ред.

Допълнителен файл
25.

Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец юни 2018 г.

Допълнителен файл
26.

Предложение относно вземане на решение за закрито заседание на Общинския съвет.

Допълнителен файл
27.

Предложение относно присъждане на званието „Почетен гражданин на община Горна Оряховица“

Допълнителен файл
28.

Обсъждане на предложения за присъждане на годишни награди на Община Горна Оряховица.

 
   
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

   
     
     
     
     

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица