1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 Дневен ред за заседанието на 22 ноември 2018г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на 22 НОЕМВРИ 2018 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Точка Относно Допълнителен файл
1.

Информация по проблемите в областта на трудовата заетост на територията на община Горна Оряховица за периода януари - октомври 2018 година.

Допълнителен файл
2.

Отчет за изпълнение на решенията на общински съвет и неснетите от отчет решения.

3.

Приемане План за младежта на Община Горна Оряховица за 2019 година.

4.

Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Горна Оряховица.

5.

Питания и отговор на питания

Допълнителен файл
6.

Даване на съгласие  на МБАЛ „Свети Иван Рилски „ ЕООД за ползване на банков кредит.

Допълнителен файл
7.

Кандидатстване с проектно предложение  „Разкриване  и предоставяне на социална услуга „Приют“ с капацитет 15 места по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001- 2.029 „ Интегрирани действия  за устойчиво градско развитие“по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020.

Допълнителен файл
8.

Изменение на приходната и разходната част на бюджета , и увеличаване на средствата за Културен календар.

Допълнителен файл
9.

Изменение на приходната част на бюджета, предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнение на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и проект по Програма Interreg- V-A Румъния - България 2014- 2020 и изменение на сметките за средства от Европейския съюз.

Допълнителен файл
10.

Промени в проходната и разходната част на бюджета и в Поименния списък за капиталови разходи за държавни и местни дейности.

Допълнителен файл
11.

Одобряване разходите за командировки през третото тримесечие на 2018 год.

Допълнителен файл
12.

Предаване на новоизградени активи от ВиК „Йовковци“ ООД на Асоциацията по ВиК.

Допълнителен файл
13.

Приватизация на общински нежилищен имот , невключен в имуществото на общински търговски дружества: Масивен склад със застроена площ 230,00 кв.м., с отстъпено право на строеж, находящ се в Урегулиран поземлен имот I - складове, кв. 237 по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 1373/25.04.2003г.

Допълнителен файл
14.

Даване на съгласие и одобряване за учредяване на право на прокарване на ново сградно канализационно отклонение (СКО) през имот улица с о.т. 252-251-248, с идентификатор №16359.514.7026 по плана на ЦГЧ гр.Горна Оряховица – публична общинска собственост.

15.

Частично изменение на подробен устройствен план за промяна на предназначението на част от ПИ 22232.106.26 по КК на неурбанизираната територия на гр. Долна Оряховица, община  Горна Оряховица

16.

Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец декември 2018 г.

 
 
     
     
     
     

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица