1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 Дневен ред за заседанието на 27 септември 2018г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на 27 СЕПТЕМВРИ 2018 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Точка Относно Допълнителен файл
1.

Информация за състоянието на противопожарната защита в Община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
2.

Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на първо четене.

3.

Питания и отговори на питания.

Допълнителен файл
4.

Промени в приходната и разходната част на бюджета на Община Горна Оряховица.

5.

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Горна Оряховица.

6.

Прекратяване на съсобственост в имот, частна общинска собственост, а именно УПИ         III - 1718, кв. 57 по плана на с. Първомайци , община Горна Оряховица, с обща площ от 1120,00 кв.м., съгласно АОС № 5188/04.09.2018г.

Допълнителен файл
7.

Утвърждаване на списък с общински жилища, за продажба на лица, настанени в тях по административен ред и продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул.“Васил Левски“ № 11, вх. Г, ет. 2, ап. 4, находящ се в УПИ XVI - за магазини и гаражи, пл. № 5536 в кв. 5 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица с площ от 76,35 кв.м., заедно с придаващото се към апартамента избено помещение № 4 с площ от 8,14 кв.м и отстъпено право на строеж от 85,10 кв.м съгласно АОС № 262/12.01.1998г.

Допълнителен файл
8.

Учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване на имот, частна общинска собственост, представляващ помещение в партера - южна страна , с площ 25,00 кв.м., намиращо се в сградата на пл. „Георги Измирлиев“ № 4 /бивш ОбС/, УПИ IV, кв. 794 по плана на гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 92/ 17.02.1997г., за срок от 10 /десет/ години.

Допълнителен файл
9.

Учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване на имот, частна общинска собственост, представляващ помещение /стая № 4/ на IV етаж в сградата на ДЗИ, ул. „Цар Освободител“  № 11, УПИ IV - 637, кв.102 по плана на гр. Горна Оряховица, съгласно АОС № 135/ 11.08.1997г., за срок от 10/десет/ години.

Допълнителен файл
10.

Безвъзмездно прехвърляне на държавата на собствеността на имоти - публична общинска собственост ( язовири), съгласно Приложение № 1.

Допълнителен файл
11.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 9 в УПИ V -  за гаражи, кв. 6 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
12.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка № 16 в УПИ V -  за гаражи, кв. 6 по плана на р-н „Север“, гр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
13.

Съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж на Български футболен съюз за срок от 20 години за изграждане на открит обект за спортна дейност - футболно игрище с размери 95м на 53м с обща площ 5035 кв.м. в УПИ I за стадион , ресторант, спортни зали и озеленяване в кв. 199 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, общинска публична собственост съгласно Акт №441 от 27.04.2000г.

Допълнителен файл
14.

Промяна на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПРЗ/- с обхват УПИ XXXVI - за озеленяване и улица с о.т. 29-30-31, кв. 39 по плана на гара Горна Оряховица.

15.

Частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПРЗ/ - с обхват улица УПИ V- 669, УПИVI - 669  и нереализирана улица с о.т. 322-336, кв. 78 по плана на с. Поликраище , общ. Горна Оряховица

16.

Одобряване на Подробен устройствен план / план за застрояване и парцеларен  план/ за поземлен имот № 62.1650, местност „Бабенец“ землище на гр, Горна Оряховица.

17.

Инвестиционен проект на обект ”Сградно канализационно отклонение  /СКО/ за сутеренен етаж на съществуваща сграда” в УПИ  XII – 1545 в кв. 797, по плана на ЦГЧ на гр. Горна Оряховица.

18.

Отстъпване право на строеж за допълващо застрояване за сграда с обществено - обслужващи функции с площ от 12,61 кв.м в УПИ VI - за ЖС , кв. 213 по плана на ЦГЧ  гр. Горна Оряховица, общинска частна собственост съгласно АЧОС№ 3130/ 13.11.2013г.

Допълнителен файл
19.

Приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски търговски дружества : Урегулиран поземлен имот I - за търговски обект, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица с площ от 1674,00 кв.м., заедно с построената в него триетажна сграда - градски универсален магазин със складови помещения , парно отопление, стаи за обслужване на администрацията със застроена площ 1530,00 кв.м, съгласно АОС №5090/02.05.2018г.

Допълнителен файл
20.

Включва в Годишния план за работа по приватизация на общинска собственост- 2018г. и в списък на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества , обект : Масивен магазин в жилищен блок, пл. № 3196, УПИ II - за ЖС, кв. 796 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица със застроена площ от 92,00 кв.м., съгласно АОС № 411/ 10.12.1999г.

21.

Отдаване под аренда на земеделски земи - частна общинска собственост в землището на гр. Горна Оряховица, Община Горна Оряховица.

22.

Утвърждаване на Годишен план по ползване на дървесина от Общински горски фонд /ОГФ/ за 2019г. и приемане начина на ползване на дървесина от ОГФ.

Допълнителен файл
23.

Утвърждаване промените в училищната мрежа за учебната 2018/2019 година.

Допълнителен файл
24.

Участие в учредителен комитет и последващо членство в Организация за управление на туристически район.

Допълнителен файл
25.

Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец октомври 2018 г.

Допълнителен файл
 
 
     
     
     
     

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица