1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

 Дневен ред за заседанието на 26 януари 2017г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на  26 януари 2017 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Точка Относно Допълнителен файл
1.

Приемане на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица за 2017 г.

Допълнителен файл
2.
Приемане на Годишен план за работа, който съдържа приоритетите в дейността по приватизация за 2017г., както и прогноза за приходите и разходите.
3.

Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017 година на Община Горна Оряховица.

4.
Информация за административното обслужване и работа с гражданите в Общинска администрация на Община Горна Оряховица за периода 01.01.2016г. - 31.12.2016г.
5.

Отчет за работата на Общински съвет Горна Оряховица за II-то полугодие на 2016 г., съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА.

6.
Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му се общинска администрация. Допълнителен файл
7.

Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Горна Оряховица на второ четене.

Допълнителен файл
8.

Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа и личностно развитие град Горна Оряховица на второ четене.

Допълнителен файл
9.

Изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Горна Оряховица.

Допълнителен файл
10.

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Допълнителен файл
11.
Приемане на Календарен план за публичните прояви в духовната сфера в Община Горна Оряховица за 2017 година. Допълнителен файл
12.
Питания и отговор на питания Допълнителен файл
13.

Даване на съгласие за кандидатстване по Проект „Красива България“ 2017.

Допълнителен файл
14.
Определяне на основните месечни заплати и допълнителни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит на кмета на общината и кмет на кметство.
Допълнителен файл
15.
Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху движими вещи, частна общинска собственост, представляващи: „Оборудване за диагностика, техническа експлоатация и моделиране на водоснабдителни и канализационни системи ” – Lot 1 по договор EUROPEAID/124338/D/SUR/BG, подробно описани в Приложение № 1 - за срок от 5 /пет/ години.
16. Продажба на урегулиран поземлен имот - частнаобщинскасобственост,УПИ V -5194в кв. 48по плана на гр. Горна Оряховица – район „Север” с площ от 1145,00 кв.м., съгласно АОС № 2979/17.12.2012г.  Допълнителен файл
17. Прекратяване на съсобственост вимот, частна общинска собственост, а именно: УПИ III - 1160, кв. 89 по плана нас. Първомайци, община Горна Оряховица, с обща площ от 1060,00 кв.м., съгласно АОС № 3629/11.01.2017г. Допълнителен файл
18.

Продажба на урегулиран поземлен имот - частна общинска собственост,УПИ VIII в кв. 5a по плана нас. Писарево, общ.  Горна Оряховица с обща  площ от 525,00 кв.м., съгласно АОС № 3460/13.12.2016г.

Допълнителен файл
19.

Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: Имот № 255117 по плана на земеразделяне на гр. Долна Оряховица с площ от 2073, 00 кв.м., ведно с построените в него сгради: двуетажна сграда – ветеринарна лечебница в стопанския двор по плана на земеразделяне на гр . Долна Оряховица с площ от 156,00 кв.м. и монолитна двуетажна сграда в груб строеж със ЗП 218,00 кв.м.

Допълнителен файл
20.  Прекратяване и ликвидация на „Търговия за бита“ ЕООД.  Допълнителен файл
21.  Приемане на анализ на потребностите от подкрепа във връзка с изготвянето на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.  Допълнителен файл
22.  Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Горна Оряховица за 2017 година. Допълнителен файл 
23.  Приемане на Отчет за изпълнение на План за действие на Община Горна Оряховица за подкрепа на интеграционните политики (2014 - 2020) за 2016 година. Допълнителен файл 
24.  Правила за ползване на пасищата и мерите от Общински поземлен фонд на територията на Община Горна Оряховица. Допълнителен файл 
25.  Определяне на пасища, мери, публична общинска собственост на територията на Община Горна Оряховица за индивидуално и общо ползване. Допълнителен файл 
26.  Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец февруари 2017 г. Допълнителен файл 

 

 
 

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

http://www.g-oryahovica.org/

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица