1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

 Дневен ред за заседанието на 30 ноември 2017г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на  30 ноември 2017 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

Точка Относно Допълнителен файл
1.
Информацията за актуализираното разпределение на бюджета на Община Горна Оряховица към 30.09.2017г., съгласно чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси Допълнителен файл
2.

Информация за състоянието на общинската пътна мрежа и подготовката за есенно-зимния сезон в община Горна Оряховица 2017-2018 год.

3.
Отчет за изпълнение на решенията на общински съвет и неснетите от отчет решения.
4.

Информация по проблемите в областта на трудовата заетост на територията на община Горна Оряховица.

5.

Питания и отговор на питания

6.

Промени в приходната и разходната част на сметките за средства от Европейския съюз и на бюджета и в Поименния списък за капиталови разходи за местни дейности.

Допълнителен файл
7.

Кандидатстване за финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за идеен проект „Допълнително водоснабдяване на село Горски Долен Тръмбеш, община Горна Оряховица“.

Допълнителен файл
8.

Отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ. 

Допълнителен файл
9.

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
10.

Продажба на имот, частна общинска собственост, земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот № 71.648 – лозови насаждения /нетерасирани/, местност „Ловна хижа”, в землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с площ от 524,00 кв.м., съгласно АОС № 4312/19.05.2017г.

Допълнителен файл
11.

Продажба на имот, частна общинска собственост, земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот № 71.1084изоставени орни земи, местност „Ловна хижа”, в землището на гр. Горна Оряховица, V категория, с площ от 654,00 кв.м., съгласно АОС № 3025/08.02.2013г.   

Допълнителен файл
12.

Отдаване под наем на 1 кв.м. площ, за поставяне на 1 бр. кафе автомат  за продажба на топли  напитки в сградата на Спортна зала „Никола Петров” – централно фоайе, находяща се в гр. Горна Оряховица, ул. „Васил Априлов” № 26, кв. 155, съгласно АОС № 89/17.02.1997г.

Допълнителен файл
13.

Ликвидиране на съсобственост, чрез делба  на 203/1303 идеални части от УПИ I – 612 в кв. 24 по плана на с. Първомайци, община Горна Оряховица и част от имот с пл. № 612 попадащ в улица с о.т. 19 – о.т. 22 с площ от 40,00 кв.м.

Допълнителен файл
14.

Ликвидиране на съсобственост, чрез делба  на 289/730 идеални части от УПИ ХХII – 5674 в кв. 50 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица, 446/624 идеални части от ХХI – общ. в кв. 50 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица, 229/795 идеални части от ХХIII – 5674 в кв. 50 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица и 395/1402 идеални части от ХХIV – 5674,5682 в кв. 50 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица               

15.

Утвърждаване на списък с общински жилища, за продажба на лица, настанени в тях по административен ред и продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ общинско жилище с административен адрес: гр. Горна Оряховица, ул.”Ю.А. Гагарин” № 51, вх. В, ет. 6, ап. 17, находящ се в  УПИ I – за ЖС, пл. № 5092 в кв. 20 по плана на р-н „Север”, гр. Горна Оряховица с площ от 55,95 кв.м., заедно с придаващото се към апартамента избено помещение № 17 с площ от 3,80 кв.м. заедно с 2,224 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, съгласно АОС № 1418/15.03.2004г.

16.

Продажба на вещи - частна общинска собственост - строителни материали - гранитни павета, мрамор за венецианска мозайка и гранитни плочи - втора употреба.

 Допълнителен файл
17.

Предаване на активи на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК „Йовковци“ ООД, Велико Търново за управление.

Допълнителен файл
18.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 5 в УПИ IIЗа гаражи и ТП, кв. 199 по плана на ЦГЧ, гр.  Горна Оряховица. 

Допълнителен файл
19.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 6 в УПИ II – За гаражи и ТП, кв. 199 по плана на ЦГЧ, гр.  Горна Оряховица. 

Допълнителен файл
20.

Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 7 в УПИ II – За гаражи и ТП, кв. 199 по плана на ЦГЧ, гр.  Горна Оряховица.

 Допълнителен файл
21.

Разрешение за изработване на Проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПЗ/ на гр. Горна Оряховица, с обхват УПИ V - 73 в квартал 140. 

Допълнителен файл
22.

Разрешение за изработване на Проект за частично изменение на подробен устройствен план /ПР/ на гр. Горна Оряховица, с обхват УПИ I - за търговски обект и УПИ II - за ЖС в квартал 796.

Допълнителен файл 
23.

Промяна на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ - с обхват УПИ XX - 6010 за ГСМ и УПИ X - за озеленяване в кв. 242 по плана на ИПЗ гр. Горна Оряховица. 

Допълнителен файл 
24.

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните  територии – за допълнително водоснабдяване на с. Горски Долен Тръмбеш с обхват ПИ № 000240 – водостопанско съоръжение по КВС в землището на с. Горски Долен Тръмбеш.

Допълнителен файл 
  25. 

Одобрение на Междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие 2014 - 2020 за периода 2014 - 2016г.

 Допълнителен файл 
 26. 

Допълнение в Общински план за развитие 2014 - 2020 г. и актуализация на Програмата за реализация на Плана.

Допълнителен файл  
27.  Допълнение на Наредбата за поддържане на обществения ред на територията на община Горна Оряховица. Допълнителен файл  
   28.  Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Горна Оряховица за периода 2017 - 2020 год. Допълнителен файл  
   29. Приемане на Решение за даване на съгласие за партньорство по проектно предложение „Нови хоризонти за децата и младежите, настанени в резидентни услуги, и техните семейства“ по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г., с кандидат Сдружение „Знам и мога повече“ - гр. Лясковец. Допълнителен файл  
   30. Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец декември 2017 г.  
   31. Изказване на гражданин на заседание на Общински съвет.   
 
 
 
 
 

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

http://www.g-oryahovica.org/

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица