1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

 

 Дневен ред за заседанието на 22 февруари 2017г.

П  О  К  А  Н  А

         На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на заседание, което ще се проведе на  22 февруари 2017 г. /сряда/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Точка Относно Допълнителен файл
1.

Годишен отчет за 2016г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Горна Оряховица за периода 2015-2019 г.

Допълнителен файл
2.
Приемане на Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Горна Оряховица за периода 2017 - 2020 г.
3.

Питания и отговор на питания

Допълнителен файл
4.
Приемане на бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Горна Оряховица, съгласно т.2.1.5, буква „н“ от РМС №37/19.01.2017 г.
5.

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

6.
Субсидиране на спортни клубове извън Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица. Допълнителен файл
7.

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Горна Оряховица.

Допълнителен файл
8.

Продажба наимот, частнаобщинскасобственост, земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи новообразуван имот №69.986 – овощни насаждения /нетерасирани/, местност „Бабенец”, в землището на гр.Горна Оряховица, Vкатегория, с площ от 812,00 кв.м.

Допълнителен файл
9.

Ликвидиране на съсобственост, чрез делба на 19/683 идеални части от УПИIII – 3240 в кв. 65 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, 31/546 идеални части от УПИIV – 3240 в кв. 65 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица и частотимот с пл. № 3240 попадащ в улица с о.т. 57 – о.т. 58 – о.т. 59 – о.т. 60 с площ от 29,00 кв.м.

Допълнителен файл
10.

Ликвидиране на съсобственост, чрезделба на 2/858 идеални части от УПИIII – 1395 в кв. 35 по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица и част от имот с пл. № 1395 попадащ в улица с о.т. 368 – о.т. 369 – о.т. 370 с площ от 6,00 кв.м.

Допълнителен файл
11.
Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, а именно помещение, находящо се в гр.Горна Оряховица  на ул.”Мано Тодоров”, сградата на Младежки дом,  УПИ I – за адм.сградав кв.230 по плана  на гр.Горна Оряховица, с площ от 68,00 кв.м.,съгласно АОС № 142/15.09.1997г. за срок от 5 / пет / години. Допълнителен файл
12.
Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 1 в УПИ V – за ЖС и гаражи, кв. 268 по плана на ЦГЧ, гр.  Горна Оряховица. Допълнителен файл
13.

Отстъпване право на строеж за гаражна клетка  № 2 в УПИ VIII – за ЖС и гаражи, кв. 5 по плана на район „Север”, гр.  Горна Оряховица.

Допълнителен файл
14.
Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 12 в УПИ II – За гаражи, кв. 45 по плана на р – н „Север”, гр.  Горна Оряховица.
15.
Отстъпване право на строеж за гаражна клетка  № 13 в УПИ VII – за гаражи, кв. 15 по плана на район „Север”, гр.  Горна Оряховица.
16. Отстъпване право на строеж на гаражна клетка  № 14 в УПИ I – за ЖС и гаражи, кв. 69 по плана на р – н „Север”, гр.  Горна Оряховица.  Допълнителен файл
17. Одобряване на проект за подробен устройствен план /парцеларен план/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии с обхват ПИ №080026, №080024, №080018, №000215, №000120, №000123 и №072228 по КВС в землището на с.Върбица, общ.Горна Оряховица с цел прокарване на довеждащи комуникации за имот ПИ №041036. Допълнителен файл
18.

Разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план- план за регулация и план зазастрояване /ПРЗ/ и РУП  за  УПИ I  - загаражи, УПИ II – заозеленяване, УПИ IV – за бензиностанция, УПИ V- за автосервиз и автомивка, УПИ VI – за газостанция, УПИ VII – за резервоари, УПИ VIII   и  УПИ IX в кв. 62 поп лана на район ”Север” нагр. Горна Оряховица.

Допълнителен файл
19.

Изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Допълнителен файл
20.  Кандидатстване за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво по покана на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  Допълнителен файл
21.  Приемане на Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица на първо четене.  Допълнителен файл
22.  Изменение и допълнение на Наредбата за поддържане на обществения ред на територията на Община Горна Оряховица на Общински съвет Горна Оряховица. Допълнителен файл 
23.  Определяне на представител на Община Горна Оряховица за участие и съгласуване на мандата и позицията на представителя на Община Горна Оряховица по дневния ред на редовното заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД - гр.Велико Търново. Допълнителен файл 
24.  Изменение и допълнение на Решение № 352 от Протокол № 25/26.01.2017г., на Общински съвет Горна Оряховица. Допълнителен файл 
25.  Предложение относно избиране на общински съветници в комисията по търгове и конкурсите по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за месец март 2017 г. Допълнителен файл 

 

 
 

ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ

Председател на

Общински съвет Горна Оряховица

http://www.g-oryahovica.org/

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Портал за консултации

Европейско финансиране

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица