1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Срокът за премахване на изоставени автомобили е зададен от Министерския съвет

izostaveno mpsПоради зачестили сигнали в общинска администрация за изоставени автомобили, напомняме на гражданите, че излезли от употреба МПС се премахват от общински терени, след процедура, описана в Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица. В чл. 35 от наредбата е записано, че собственикът на МПС, на което не е заверен знака за технически преглед за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за техническа изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост е длъжен да го предаде на площадка за събиране и съхраняване или в център за разкомплектоване.

Текстовете в общинската наредба кореспондират с Наредбата за излезли от употреба МПС, приета с ПМС №11 от 15.01.2013 г., обн. в ДВ бр.7 от 25.01.2013 г. Именно там в параграф 1, т. 1б от Допълнителните разпоредби е записано, че е необходимо да са минали 2 години от дадения срок за следващ технически преглед.

Ето защо Общинският съвет в Горна Оряховица не може да промени Наредбата и да приеме по-малък срок от тези 2 години, тъй като така ще наруши разпоредбите на нормативен акт с по-висока степен, действащ в Република България.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица