1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

С бюджет от над 38 млн. лв. започва 2020 г. Община Горна Оряховица

DSC 0009Над 38 млн. лв. общият размер на първоначалния бюджет на Община Горна Оряховица за 2020 г. най-важният финансов документ бе представен пред обществеността на публично обсъждане.

Сред основните приоритети през годината ще бъдат рекултивацията на сметището в местността „Бабенец“, реконструкция на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“, увеличаване на средствата за даровити и талантливи деца, както и проектиране на нова спортна зала.

Общата субсидия за държавни дейности през настоящата година е в размер на 20,6 млн. лв. Спрямо 2019 г. Общината получава близо 1,9 млн. лв. повече за държавно делегирани дейности: образование, здравеопазване, социални услуги, култура, както и за дейности свързани със сигурността и доброволното формирование.

В сферата на образованието за настоящата година има завишение на единните разходни стандарти и сумата за всички училища, детски градини и Центъра за подкрепа за личностно развитие, заедно с планираните собствени приходи ще е близо 14,6 млн. лв. допълнително ще бъдат извършени инвестиции за над 211 хил. лв. В системата на здравеопазването има значително увеличение на стандартите на детските ясли и детските кухни, както и за здравните кабинети. Средствата за годината са малко над 1,1 млн. лв. Ще продължат и ремонтите в детски ясли.

Обезпечена е работата в социалната сфера. Общият бюджет е близо 2,5 млн. лв. Има увеличение за стандартите за дневните центрове, домовете за възрастни хора, Центъра за настаняване от семеен тип, Центъра за обществена подкрепа и Защитеното жилище и приюта. От преходни остатъци ще се ремонтират спални помещения в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Драганово. Проект от ОП „Храни“ ще продължи да осигурява топла храна на самотно живеещи и семейства с минимални пенсии. Използват се всички възможности за програми финансирани от Бюро по труда и МТСП, по които работят хора с увреждания, както и такива, на които не достига трудов и осигурителен стаж за пенсия и трайно незаети. Осигурен е максимумът от лични асистенти, домашни помощници и домашни санитари.

Читалищата ще получат повече средства от увеличение на стандарта. Ще бъдат направени ремонти в НЧ „Звезда -1905“ в Правда и НЧ „Развитие – 1884“ в Поликраище, а като преходен обект от миналата година остава НЧ „Напредък – 1869“.

През 2020 г. Общината получава 273 600 лв. повече от държавния бюджет за местни дейности. Общо приходите ще са в размер на 17 млн. лв. Планираните приходи от имуществени и други данъци са в размер на малко над 3,6 млн. лв., а плановият размер на неданъчните постъпления е 4,7 млн. лв. Размерът на общата изравнителна субсидия е почти 2,6 млн. лв., а средствата за зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа са 108 200 лв.

Разходите за общински дейности са 17 млн. лв. Те ще бъдат разпределени за издръжка на кметствата, помощи за двойки с репродуктивни проблеми и за семейства с новородени деца, подпомагане на талантливи деца, на организациите на слепи, глухи хора, военноинвалиди и ветерани от войните. Тук са и разходите за издръжка на детските градини и ясли, Центъра за подкрепа за личностно развитие, дофинансирането на училищата, заради маломерни и слети паралелки, както и пълната издръжка на Домашен социален патронаж, клубовете на пенсионера и инвалида, програмите за временна заетост. От тези разходи са предвидени средства и за благоустрояване, ремонт на улици, чистота, опазване на околната среда, за Общинско предприятие „Инфраструктура, поддръжка на пътища и озеленяване“, както и пълната издръжка на Общинско предприятие „Младежки дейности, спортни имоти и прояви“, спортни бази, стадион, игрища, спортни клубове, библиотеки, музеи, реставрация на крепостта Ряховец, Художествената галерия и Общинското предприятие „Обреди“. Предвидени са и разходи за общинска охрана, зимно почистване и маркировка, подпомагане на Туристическото дружество и борба с бездомните кучета.

Капиталовата програма стартира с 54 обекта за 2,2 млн. лв.

Предстои проектът за Бюджет на Общината да бъде разгледан и гласуван на сесия на Общинския съвет.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица