1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Увеличен е финансовият ресурс по Националната програма за енергийна ефективност

Програма1Финансовият ресурс по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни сгради е увеличен с постановление на Министерски съвет от 3 февруари. Отпуснати са 2 млрд. лв. При осигуряване на допълнителни средства финансовият ресурс по Програмата може да бъде увеличен.

Продължава процедурата по набиране на документи за създаване на сдружения, желаещи да кандидатстват за саниране. В обхвата на Програмата, от началото на 2016 г. допустими за финансиране са и: многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа, от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение; многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г., на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

За да кандидатстват, желаещите трябва да учредят и регистрират Сдружение на собствениците, което се извършва по реда на раздел III от Закона за управление на етажната собственост.

След учредяване на Сдружението в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание, по реда, предвиден в закона, се извършва регистрацията му в Общината. Сдружението се вписва в публичен регистър и му се издава Удостоверение за регистрация, копие от което се прилага към Заявлението за интерес и финансова помощ. Сдружението на собствениците се вписва в регистър БУЛСТАТ, като копие от регистрацията се прилага към Заявлението. Сдружението заявява интерес пред Общината чрез Заявлението за участие в програмата на базата на постигнато 67 % съгласие ведно с приложения:

1. Справка за ССО по образец –попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на всички СС в сградата;

2. Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“ – за всяко СС;

3. Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

4. Протокол за поставяне на поканата по образец - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

5. Протокол от общото събрание на СС по образец, съдържащ решения съгласно Методическите указания - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

6. Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец, Протокол за поставяне на поканата по образец, Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост), съдържащ решения съгласно Методическите указания - копие, заверено „Вярно с оригинала“, ако е приложимо;

Заявленията се комплектоват и подават в Общината до обявяване изчерпването на средствата за финансова помощ. След получено Заявление, Общината проверява подадените документи и извършва оценка на тяхната пълнота. Получилите положителна оценка се уведомяват писмено и ще бъдат поканени от Общината да сключат договор по образец. След сключване на договора, Общината от името на Сдружението на собствениците сключва договор за целево финансиране с Българска банка за развитие и с Областния управител.

Обществените поръчки за избор на фирми за извършване на обследванията, предвидени в програмата, се осъществяват от Общината. След приключване на обследванията отново Общината провежда обществена поръчка за избор на изпълнител на санирането.

Повече информация и набора документи, необходими за кандидатстване, желаещите могат да получат в стая 105 на Община Горна Оряховица или на телефон 0618/6-05-01

/вътр. 150/

До сега в Община Горна Оряховица има сключени договори с 14 сдружения на собствениците. Стартирани са всички процедури за избор на изпълнители за проектиране и строителство. До пролетта ще бъдат избрани изпълнителите и при подходящи метеорологични условия ще започне самото строителство.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица