1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Информация за старта на проект "Подобряване на условията за икономическо развитие"


footimg1Проект BG16RFOP001-1.027-000
4-C01 6906„Подобряване на условията за икономическо развитие”

 Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

www.eufunds.bg 

Община Горна Оряховица

На 28.02.2017г. се проведе пресконференция, организирана от Община Горна Оряховица с цел информиране на обществеността за стартиране на дейности по Проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01 „Подобряване на условията за икономическо развитие”. На пресконференцията бе представена информация за основната и специфичните цели на проекта, които си поставя Община Горна Оряховица при осъществяване на дейността.

Проектът се финансира в изпълнение на сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 1 617 530,16 лв., от които: 1 374 900,64 лв., съставляващи 85% от безвъзмездна финансова помощ - съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 242 629,52 лв. съставляващи 15% от безвъзмездна финансова помощ - съфинансиране от националния бюджет.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца, считано от 24.10.2016 г.

Основната цел на проекта е да се подобри инвестиционната активност, да се стимулира икономическото развитие и конкурентоспособност, да се подобри качеството на живот и съхрани околната среда чрез възстановяване на зоната с потенциал за икономическо развитие на гр. Горна Оряховица.

Основният измерим резултат от дейността след приключване на проекта ще бъде реконструирана улица „Иван Момчилов“ в Зоната с потенциал за икономическо развитие на гр. Горна Оряховица, в подкрепа на местна фирма – инвеститор в тази зона.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0004-С01 „Подобряване на условията за икономическо развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (Pressaob6tenie-1-PUIR.pdf)Информация за старта на проектаВръзки с обществеността133 Kb28.02.2017 13:22

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица