1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Проект енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради гр. Горна Оряховица е заложен за реализация по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в Списък с индикативни основни проекти. Списъкът е съществена част от Инвестиционната програма за реализация на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Горна Оряховица за периода 2014-2020 г. по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Целта е чрез изпълнение на мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради да се повиши енергийната ефективност и допринесе за постигане на националната цел по отношение на повишаване на енергийната ефективност, а именно – достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата. Проекта цели още осигуряване на по-добри условия на живот, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

 • Многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта, включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
 • Многофамилните жилищни сгради, трябва да са включени в програмата за реализация на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Горна Оряховица за периода 2014-2020 г. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата на своята територия:

 1. Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, и на технически паспорти на сградите;
 2. Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на сградите;
 3. Разработване на технически/работен проект за нуждите на обновяването;
 4. Изпълнение на СМР, строителен надзор, авторски надзор.
 5. Мониторинг и контрол на изпълнението на СМР 

КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?

Допустимите дейности за финансиране са:

 1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
 2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

?   По външните сградни ограждащи елементи:

 1. oподмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
 2. oтоплинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

?   Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата, в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

 1. Извършване на обследвания за енергийна ефективност, вкл. оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на многофамилни жилищни сгради;
 2. Подобряване достъпа за лица с увреждания.

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

Стъпка 1 Собствениците на многофамилни сгради регистрират Сдружение на собствениците (СС) по чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (по образец) в Общината и регистър БУЛСТАТ.

ВАЖНО! За целите на обновяването е необходимо да се регистрира едно СС за тази част от сградата, която представлява блок-секция, независимо от броя на входовете в нея или за цялата сграда. Избраният управителен съвет действа от името на всички собственици в блок-секцията/сградата. 

За целта се попълват:

 1. 1.Заявление за регистрация на Сдружение на собствениците – Приложение 1;
 2. 2.Покана за общо събрание на собственици на етажната собственост – Приложение 2;
 3. 3.Протокол от залепване на поканата – Приложение 3;
  1. 4.Протокол от проведено общо събрание на етажната собственост – Приложение 4;
  2. 5.Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците – Приложение 5;

След учредяване на Сдружението на собствениците /СС/ в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание, по реда, предвиден в закона, се извършва регистрация на СС в общината. СС се вписва в регистър БУЛСТАТ.

Стъпка 2 Вземане на решение за обновяване на сградата (с минимум 67% собственост на идеални части от общите части на сградата). Даване на съгласие от името на всички собственици, съответната Община да реализира всички дейности по сградата (по образец)

ВАЖНО! На етап изпълнение на дейностите по сградата, следва да се осигури достъп до всички самостоятелни обекти в нея като целта се попълва Декларация – Приложение 12

Стъпка 3 Сдружението на собствениците подава Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) пред Общината - приложение № 6

         Към него се прилагат:

1.Справка за ССО по образец приложение 7 (за цялата сграда);

2.Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“ (за всяко сдружение);

3.Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец приложение 8 - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

4.Протокол за поставяне на поканата по образец приложение 9 - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

5.Протокол от общото събрание на СС по образец приложение № 10 , съдържащ решения съгласно указанията - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

(когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат декларации по образец приложение 12 от собствениците – нечленуващи в СС);

6.Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец приложение 13 , Протокол за поставяне на поканата по образец приложение № 14 Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) - приложение № 15, съдържащ решения съгласно Методическите указания – копия, заверени „Вярно с оригинала“, ако е приложимо;

Във връзка с режима на държавни помощи е необходимо собствениците на всички самостоятелни обекти да попълнят декларация за минимални и държавни помощи B6.

Стъпка 4 Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне

Стъпка 5 При одобрение на сградата се сключва Договор (по образец) между Общината и Сдружението на собствениците

ОДОБРЕНИТЕ СГРАДИ ЩЕ ПОЛУЧАТ 100% БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, НЕ СЕ ИЗИСКВА ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

СГРАДИ, В КОИТО СЕ УПРАЖНЯВА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, СА ПОЛУЧАТЕЛИ НА МИНИМАЛНА ПОМОЩ

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ВАНЯ ИВАНОВА-ПЕТКОВА, ТЕЛ: 0618/6-04-36, 0618/6-05-01, вътр. 150, СТАЯ 105 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ВЪПРОСИ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАДАВАНИ И НА ЕЛ. ПОЩА НА АДРЕС Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Процедура за извършване на оценка на подадените ЗИФП

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ Е ДО 30.03.2018 Г.

Указание за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Пакет от документи (приложения)

ПОКАНА за участие в информационна среща на тема: Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Съобщение за удължаване на срока за подаване на документи

Съобщение за удължаване на срока за подаване на документи

Регистър на сдруженията в Община Горна Оряховица

Регистър на подадените Заявления за интерес и финансова помощ във връзка с инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност на административни и жилищни сгради" по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 в Община Горна Оряховица

Съобщение за удължаване на срока за подаване на документи

Констативен протокол

Информация за проекта

Встъпителна пресконференция по проекта

 

ПОКАНА

за участие в информационна среща на тема:

Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (каре откриване на обект нов.pdf)Покана за откриване на санираните жилищни сградиВръзки с обществеността275 Kb24.06.2020 14:42
Изтегляне на файла (saob opisanie.pdf)Информация за проектаНиколай Маринов570 Kb15.05.2019 14:51
Изтегляне на файла (saob skl. dogovor.pdf)Подписан е договорът по проект за енергийна ефективност на многофамилни сградиНиколай Маринов473 Kb15.05.2019 14:50

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

 • Банер

Комисия за защита

 • Банер

Община приятел на детето

 • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

 • Банер

Времето в Горна Оряховица