1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Информация за предстояща първа копка за реконструкцията на ул. "Иван Момчилов"

europe flagПроект BG16RFOP001-1.027-0004-C01europe OPRR

„Подобряване на условията за икономическо развитие”

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

www.eufunds.bg

 Община Горна Оряховица

Ви кани на 18.10.2017 г., от 11.00 ч. да присъствате на официална церемония „Първа копка” за стартиране дейностите по реконструкция на ул. „Иван Момчилов” в гр. Горна Оряховица по Проект BG16RFOP001-1.027-0004-C01 „Подобряване на условията за икономическо развитие”.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0004-С01 „Подобряване на условията за икономическо развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (informacia_parva_kopka_Iv.Momchilov.pdf)Информация за предстояща първа копка на ул. "Ив. Момчилов"Връзки с обществеността341 Kb 6.10.2017 08:43

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица