1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Филтри на комините, алтернативно отопление, озеленяване включва Програмата за качество на въздуха

file2883Поставяне на филтри на комините, алтернативно отопление за жилищни сгради, в които се ползва твърдо гориво, допълнително озеленяване са част от мерките заложени в Програмата за качеството на атмосферния въздух на Община Горна Оряховица до 2020 г. Програмата включва още оптимизиране на графика за метене и миене на улиците, особено в пролетния сезон. След разтопяването на снега задължително се премахва разхвърляния пясъка, а улиците се измиват. В Програмата е заложено още облагородяване на междублоковите пространства, реконструкция на парковете, изграждане на детски площадки с много нова растителност. Общината, както и много учебни заведения и различни организации редовно участват в инициативи като „Седмицата на гората“ и други мероприятия, свързани със засаждане на нови дръвчета. Работи се също и по ремонт на тротоари, канализационни мрежи, както и по подмяна на амортизирани пътни настилки. Тъй като по-големия проблем е замърсяването от битовото отопление, се очаква през 2018 г. мерките, насочени към него да бъдат финансирани със средства от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

В началото на ноември автоматичната измервателна станция в Горна Оряховица е отчела първите за сезона превишения на нормата за фини прахови частици, която е 50 микрограма на един куб. м. въздух. Според действащото законодателство превишението на тази норма не трябва да бъде повече от 35 дни в годината. На 2 ноември, денят след пожара на голямото количество гуми, е отчетена стойност от 153 микрограма. Замърсяването на въздуха в града се регистрира ежегодно само в отоплителния сезон - в периода от ноември до март, което доказва, че основния причинител на замърсяването е битовото отопление, тъй като голяма част от населението използва дърва и въглища през зимата, основно по икономически причини. С малък принос в замърсяването са автомобилния трафик и промишлеността. Неблагоприятно се оказва и географското разположение на Горна Оряховица. Градът е разположен в плато в подножието на Арбанашката планина. Районът се характеризира с високи средногодишни температурни амплитуди. Средните месечни и годишни температури са типични за местата в умерено-континенталната климатична област. Поради безпрепятственото нахлуване на студени въздушни маси през зимата се установява за дълго студено време, нерядко придружено с устойчиви температурни инверсии, които са особено неблагоприятни за разсейването на замърсителите. Броят на дните с мъгли варира, като максимума е през зимните месеци. Мъглите в комбинация с абсолютно безветрие създават неблагоприятни условия с високи приземни концентрации на замърсители. Наличието на висока влажност и дни с мъгли оказват отрицателно влияние върху способността на атмосферата да се самопречиства. Облачността оказва съществено въздействие върху условията за разсейване на замърсителите. При ниско разположена облачност условията за разсейване се влошават. Ето затова и апелът към гражданите е при възможност, да ограничат използването на твърди горива или да преминат към употреба на изцяло сухи дърва и въглища с ниско съдържание на сяра и пепел.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица