1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Информация за заключителна пресконференция по проект "Подобряване на образователната среда"

europe flagПроект   BG16RFOP001-1.027-0001-C01  europe OPRR„Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица”

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

www.eufunds.bg

      Община Горна Оряховица

На 24.01.2018 г. от 11.00 ч. в пресцентър на БТА – Велико Търново ще се проведе заключителна пресконференция по проект  BG16RFOP001-1.027-0001-C01  „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица”, на която ще бъде запозната широката общественост със стойността на реализираните обекти, постигнатите цели и резултати от реализирането на проекта.

„Този документ е създаден в рамките на Проект   BG16RFOP001-1.027-0001-C01  „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 -2020 г.”

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (zaklu4itelna.pdf)Информация за предстояща пресконференцияВръзки с обществеността358 Kb19.01.2018 18:34

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица