1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Информация за предстоящо откриване на обект по проект "Изграждане на приют в гр. Горна Оряховица"

europe flagПроект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 europe OPRR„Изграждане на приют в гр. Горна Оряховица”

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

www.eufunds.bg

 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 

         Ви кани на 03.07.2018 г., от 11:00 часа, в гр. Горна Оряховица, кв. „Пролет”, да присъствате на официална церемония за откриване на обект, изпълнен по проект №BG16RFOP001-1.027-0002-C01 „Изграждане на приют в гр. Горна Оряховица”.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 „Изграждане на приют в гр. Горна Оряховица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Горна Оряховица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица