1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Общината подписа договор с МТСП за проекта "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"

euro flag 1Община Горна Оряховица подписа с news logoМинистерство на труда и социалната политика Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0056-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Горна Оряховица, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

Кратко описание на проекта:

Осигуряването на достъпни, висококачествени и устойчиви услуги за възрастни хора в риск и хора с увреждания, е един от ефективните инструменти за подобряване качеството на техния живот, както и за тяхното пълноценно включване в обществото. Реализирането на проекта ще подобри качеството на живот на уязвимите групи, както и достъпа до социални услуги в общността чрез въвеждане на комплексни действия на територията на община Горна Оряховица. Дейностите са от голямо значение за общината, тъй като за възрастните хора и хората с увреждания липсват перспективи и възможности за ресоциализация, не са развити алтернативните услуги и те разчитат единствено на своите близки. В тази връзка ще бъдат проведени мероприятия за стартиране на иновативна интегрирана социално­-здравна услуга чрез мобилни екипи, като по този начин ще бъдат осигурени необходимите социални услуги за уязвимите групи в общината. На лицата от целевата група ще бъде предоставено психологическо консултиране и подкрепа. Дейностите по обучение и супервизия на персонала ще гарантират изграждане на кадрови потенциал, предоставящ качествени услуги. Закупуването на превозно средствo, както и мобилна медицинска техника, материали и консумативи, ще допринесат за постигане на високо качество на предоставяните услуги. 

Целите на проекта са:

Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот и за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ /материален и кадрови/ капацитет за предоставянето им. 

Специфична цел:

1. Да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и хора с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания на територията на община Горна Оряховица.

2. Осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на хората. 

Обща стойност: 274 376,54 лв., от които 233 220,06 лв. европейско и 41 156,48 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта: 01.06.2019 г. 

Край на проекта: 30.09.2020 г.

 

Прикачени файлове:
ФайлКачилРазмерПоследна промяна
Изтегляне на файла (inf za saita.pdf)Информация за проектаВръзки с обществеността219 Kb 3.06.2019 12:56

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица