1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Започва почистване на зелените отпадъци от селищата на община Горна Оряховица

71489969 382473129320093 3389465439837880320 n modifiedЗапочва почистване на натрупаните зелени отпадъци от селищата на община горна Оряховица. Те ще се извозват по предварително уточнен график от 7 до 25 октомври. Отпадъците ще се събират и ще се карат до компостиращата инсталация на регионалното депо в Шереметя от работниците на Общинското предприятие “Поддържане, пътна инфраструктура и озеленяване“.

През тази седмица ще бъдат почистени местата в Горна Оряховица, на които има нерегламентирано изхвърляне на излезли от употреба автомобилни гуми. Припомняме, че старите гуми могат да се предават на площадката на Трансинс в кв. Калтинец, а не да се оставят до контейнерите за битови отпадъци.  

График за почистване на зелени отпадъци в населените места от Общината

07.10 – 25.10.2019 г.

07.10.2019 г. – с. Крушето

08.10.2019 г. – с. Писарево

09.10.2019 г. – с. Правда

10.10.2019 г. – с. Първомайци

11.10.2019 г. – с. Първомайци

14.10.2019 г. – с. Поликраище

15.10.2019 г. – с. Поликраище

16.10.2019 г. – с. Драганово

17.10.2019 г. – с. Драганово

18.10.2019 г. – с. Янтра

21.10.2019 г. – гр. Долна Оряховица

22.10.2019 г. – гр. Долна Оряховица

23.10.2019 г. – с. Върбица

24.10.2019 г. – с. Горски горен Тръмбеш

25.10.2019 г. – с. Горски долен Тръмбеш

 Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Горна Оряховица:

        1. Негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИЕЕО/, както и излезли от употреба гуми /ИУГ/ могат да се предават на площадката на „ТРАНСИНС”, която се намира в кв. Калтинец в Горна Оряховица.

     2. Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, както разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др., могат да се предават на площадката на „Максима 2008” ЕООД, която се намира в Поликраище – в бившия арматурен двор на селото.

       3. Строителни отпадъци могат да се предават на площадката на „Кънстракшън Уест” ООД в Горна Оряховица. Заявки за контейнери за строителни отпадъци могат да се подават на телефон 0988 801321.

   4. Юридически лица, които генерират производствени неопасни отпадъци могат да ги депонират на Регионална система за управление на отпадъците, която се намира в с. Шереметя, община Велико Търново, след сключване на договор с община Горна Оряховица и заплащане на определената такса от Общинския съвет.

При неспазване на условията за разделно събиране на отпадъци и изхвърлянето им на нерегламентирани места на нарушителите се налага глоба от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица и еднолични търговци, съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица