1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Упражняване на авторски надзор в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01

Упражняване на авторски надзор в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 “Изграждане на приют в гр.Г.Оряховица” по ОП "Региони в растеж" 2014 – 2020г. за обект „Изграждане, включително обзавеждане и оборудване на „Приют” за бездомни лица с капацитет 15 места, УПИ VI за социални нужди, квартал №29 по ПУП на район „Север” на гр.Горна Оряховица”

 

Обявление за приключване на договор
01.08.2018г.
Анекс №1
13.03.2018г.
Обявление за възложена поръчка
16.02.2017г.
Договор 16.02.2017г.
Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП 14.11.2016г.
Решение за откриване на процедура 11.10.2016г.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица