1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Публично състезание

Филтър по заглавие 

Покажи # 

# Заглавие на статията
1 „Доставка на оборудване за нуждите на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Г. Оряховица"
2 „Изграждане на пожароизвестяване и ел.инсталации в градска библиотека, гр.Горна Оряховица“
3 Доставка на автомобили за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет
4 „Изграждане на обекти“ по обособени позиции 2020г.
5 Основен ремонт на обекти по 8 /осем/ обособени позиции
6 Основен ремонт на обекти по 7 (седем) обособени позиции-2020г.
7 "Доставка на съдове за смет на територията на Община Горна Оряховица" по обособени позиции:
8 Основен ремонт на обекти по четири обособени позиции
9 Текущ ремонт на помещение - проект: BG05M9OP001-2.040-0056-C01
10 Зимно поддържане и снегопочистване на IVкласна пътна мрежа за оперативен сезон 2019/2020г.
11 „Ремонтно - възстановителни работи на улици в Община Горна Оряховица“ по обособени позиции: Обособе
12 „Ремонтно - възстановителни работи на улици в Община Горна Оряховица“ по обособени позиции:
13 Рекултивация на депо за битови отпадъци, местност ,, Бабенец ‘‘, Община Горна Оряховица
14 Доставка на комплект преносима компютърна конфигурация с инсталиран софтуер
15 Доставка на съдове за смет на територията на Община Горна Оряховица
16 Текущ ремонт на помещение - проект: BG05M9OP001-2.040-0056-C01
17 Доставка на материали за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители -2019 г.
18 Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух проект:BG16M1OP
19 Ремонтно-възстановителни работи за покрив на южно крило от болнична сграда МБАЛ „Свети Иван Рилски"
20 Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух проект:BG16M1OP

Страница 1 от 3

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица